W 2012 r. zakoÅ„czona zostaÅ‚a najwiÄ™ksza z dotychczas realizowanych inwestycji drogowych w powiecie suskim,obejmujÄ…ca przebudowÄ™ drogi powiatowej nr 1677 Zubrzyca – ÅÄ™townia, na którÄ… pozyskano dofinansowanie ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach MaÅ‚opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa MaÅ‚opolskiego na lata 2007–2013.


Wartość projektu pn. „Poprawa dostÄ™pnoÅ›ci dla rozwoju gospodarczego i wzmocnienie regionalnej sieci drogowej poprzez przebudowÄ™ drogi powiatowej Zubrzyca – ÅÄ™townia wyniosÅ‚a 19.128.451,55 zÅ‚, w tym dotacja ze Å›rodków MRPO – 11.311.306,41 zÅ‚ i wkÅ‚ad wÅ‚asny powiatu w kwocie 7.817.145,14 zÅ‚ (w tym gminy Bystra-Sidzina 1.500.000 zÅ‚). WykonawcÄ… zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj†byÅ‚a firma Dromil Sp. z o.o., z którÄ… 6 kwietnia 2010 r. podpisano umowÄ™ na realizacjÄ™ zadania. PrzedsiÄ™wziÄ™cie objęło wykonanie prac zwiÄ…zanych z poszerzeniem jezdni w obrÄ™bie pasa drogowego, budowÄ™ nowych i przebudowÄ™ istniejÄ…cych przepustów, budowÄ™ 2 nowych mostów i remont kapitalny 6 istniejÄ…cych obiektów mostowych, wykonanie murów oporowych, nawierzchni drogowych typu A, B i C oraz barier chodnikowych i energochÅ‚onnych. Ponadto realizowane byÅ‚y: nadzór inwestorski, zarzÄ…dzanie projektem i dziaÅ‚ania promocyjne.

Podczas trwających dwa lata prac zrealizowano wszystkie założenia, w tym: położono 24150 m nowej nawierzchni z lokalnymi poszerzeniami jezdni oraz odwodnieniem liniowym, umocnieniem skarp i wykonaniem poboczy, przebudowano 45 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 mostów i 39 przepustów, wybudowano 7 nowych obiektów inżynieryjnych, w tym 2 nowe mosty i 5 przepustów.

14 wrzeÅ›nia 2012 r.  komisja powoÅ‚ana przez starostÄ™ suskiego Tadeusza Gancarza rozpoczęła odbiór robót, który odbywaÅ‚ siÄ™ ze szczególnym zwróceniem uwagi na jakość wykonanych prac. Roboty budowlane ukoÅ„czono 30 wrzeÅ›nia 2012 r., a wszelkie rozliczenia zostaÅ‚y zamkniÄ™te 30 października 2012 r.

Projekt  realizowany był przez Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej