Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na  Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Powiatu suskiego w sezonie zimowym 2022/2023 – II

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU  49731d33-0011-40f3-9ec6-e03ea98e833c 

Dokumenty zamówienia:

ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji

2022-OJS164-465864-pl

SWZ-WZ.272.24.2022.pdf

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację (Opublikowano dnia 23.09.2022r. g.10:05)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 23.09.2022r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu części nr 6 i nr 7 zamówienia (Opublikowano dnia 28.09.2022r.)

Wynik postępowania część nr 5 (Opublikowano dnia 10.10.2022r. )