Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Powiatu suskiego w sezonie zimowym 2022/2023 – III

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 61798029-c4f8-4107-9194-f4ab38f2b57c

Dokumenty postępowania:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację (Opublikowano dnia 18.10.2022r. g.10:15)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 18.10.2022r.)

Unieważnienie części nr 6 zamówienia (Opublikowano dnia 19.10.2022r.)

Wynik postępowania -część nr 7 (Opublikowano dnia 25.10.2022r.)