Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na  Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Powiatu suskiego w sezonie zimowym 2022/2023

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: a0213c56-6ea7-45e4-81e8-d1c823bf699e

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 18.08.2022r. g.10:25)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 18.08.2022r.)

Unieważnienie postępowania WZ.272.22.2022 w części nr 5, nr 6 i nr 7 (Opublikowano dnia 23.08.2022r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 23.09.2022r.)