Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na  Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Powiatu suskiego w sezonie zimowym 2022/2023

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: a0213c56-6ea7-45e4-81e8-d1c823bf699e

Dokumenty zamówienia: