Przetarg nieograniczony – Pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Liderów szkolnych w ramach projektów pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie  II” oraz ,,Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy  II”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Dokumentacja postępowania:

ogoszenie o zamwieniu.pdf

28-12-2020-siwz-penienie-funkcji-liderw-szkolnych-1.pdf

zaczniki edytowalne do siwz.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.01.2021r.)

ogoszenie o zmianie ogoszenia.pdf

Zmiana treści SWIZ (04.01.2021r.)

04-01-2021-zmiana-siwz.pdf

Informacja z otwarcia ofert (07.01.2021r.)

07.01.2020 informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogoszeniu o udzieleniu zamwienia.pdf