Kończący się rok 2022 upłynął pod znakiem intensywnych prac i inwestycji, mających na celu modernizację infrastruktury dróg powiatowych. Było to możliwe zarówno dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez powiatowy samorząd, jak i dobrej współpracy pomiędzy powiatem a gminami, na terenie których przedmiotowe inwestycje były prowadzone.

Na szczególnie dużą skalę zakrojone zostały zadania realizowane na terenie gmin Jordanów (miejskiej i wiejskiej) oraz Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja i Zembrzyce z udziałem wsparcia finansowego w postaci środków pochodzących z rządowego programu „Polski Ład”.

Pierwsze z tych zadań objęło modernizację fragmentów dróg powiatowych w Łętowni (wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, oznakowania, barier na odcinku ok. 1 km, a także remont dwóch mostów), Naprawie (wykonanie nowej podbudowy, nawierzchni, poboczy, oznakowania i wymiana dwóch przepustów na odcinku ok. 1 km) oraz Jordanowie i Toporzysku (wykonanie nowej nawierzchni, poboczy, oznakowania, barier na odcinku ok. 2,8 km oraz remont chodnika i mostu). Ostateczny koszt modernizacji wyniósł 7.670.082,79 zł z czego aż 7.282.197,05 zł to środki z „Polskiego Ładu”, a pozostałe 387.885,74 zł sfinansowały wspólnie powiat suski (196.248,96 zł) oraz miasto Jordanów i gmina Jordanów (łącznie 191.636,78 zł).

W ramach drugiej grupy inwestycji przeprowadzono remonty dróg powiatowych w Żarnówce i Wieprzcu (ok. 1 km), Lachowicach (ok. 2,3 km), Juszczynie (ok. 0,9 km), Marcówce (ok. 0,8 km) oraz Zawoi (ok. 0,5 km). W tym przypadku całkowita wartość prac modernizacyjnych wyniosła 6.836.989,18 zł, z czego 6.080.000,00 zł to środki pozyskane przez powiat suski z „Polskiego Ładu”, a 756.989,18 zł to wkład własny powiatu, sfinansowany w 50% (w kwocie 378.494,59 zł) przez gminy: Maków Podhalański, Stryszawa, Zembrzyce i Zawoja.

„Polski Ład” nie był jednak jedynym źródłem, z którego powiatowi suskiego udało się pozyskać znaczne środki pochodzące z budżetu centralnego. Również ze środków państwowych pokryty został niemal cały koszt przeprowadzonej w bieżącym roku rozbiórki starego i budowy nowego mostu na Markowym Potoku na drodze powiatowej w Zawoi Markowej (wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego). Wartość całkowita tej inwestycji to 2.575.193,40 zł, z czego wkład własny powiatu wyniósł zaledwie 74.693,40 zł, a aż 2.500.500,00 zł to środki z subwencji ogólnej (1.250.500,00 zł) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.250.000,00 zł).

Należy wspomnieć również o przeprowadzonym w bieżącym roku remoncie odcinka drogi powiatowej o długości ok. 0,5 km w Zawoi o wartości 167.841,19 zł, sfinansowanym po połowie przez powiat suski oraz Nadleśnictwo Sucha.

W mijającym roku samorząd powiatu suskiego poświęcił także wiele uwagi kwestii zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na drogach, m.in. poprzez budowę (bądź przebudowę) przejść dla pieszych wraz z oświetleniem oraz chodników w ramach kontynuacji rozpoczętego w 2021 r. programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” finansowanego w znacznym stopniu ze środków pozyskanych przez powiat suski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Inwestycje dotyczyły przejść dla pieszych na drogach powiatowych w Pewelce, Budzowie i Sidzinie, a ich koszty kształtowały się następująco:

  1. Budowa przejścia dla pieszych w Pewelce wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia. Koszt całkowity: 1.391.644,56 zł, z czego w 2022 r. wykonano prace o wartości 1.141.644,56 zł (w tym 465.300,00 zł – środki pozyskane przez powiat z RFRD, 676.344,56 zł – wkład gminy Stryszawa).
  2. Przebudowa przejścia dla pieszych w Budzowie wraz z wykonaniem oświetlenia. Koszt całkowity: 30.365,31 zł, z czego w 2022 r. wykonano prace o wartości 24.445,31 zł (w tym 19.539,00 zł  – środki pozyskane przez powiat z RFRD, 5.906,31 zł – wkład własny powiatu).
  3. Przebudowa przejścia dla pieszych w Sidzinie wraz z wykonaniem oświetlenia. Koszt całkowity: 68.301,81 zł, z czego w 2022 r. wykonano prace o wartości 60.921,81 zł (w tym 47.120,00 zł – środki pozyskane przez powiat z RFRD, 13.801,81 zł – wkład własny powiatu).

Ponadto w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” w latach 2021-2022 przeprowadzono także przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości ok. 0,9 km w Makowie Podhalańskim i Żarnówce. Koszt całkowity tej inwestycji wyniósł 1.658.000,00 zł, z czego w 2022 r. wykonano prace o wartości 1.147.727,00 zł (w tym 994.800,00 zł – środki pozyskane przez powiat z RFRD, 54.023,31 zł – środki pozyskane przez powiat z Funduszu Inicjatyw Lokalnych, 76.463,50 zł – wkład gminy Maków Podhalański, 22.440,19 zł – wkład własny powiatu).

Pisząc o poprawie bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych poprzez budowę bądź przebudowę przejść przez jezdnie, trzeba także wspomnieć o kontynuowanym przez powiat suski w 2022 r. zadaniu „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Powiecie Suskim”, w ramach którego wykonano jedno nowe przejście oraz oświetlenie drugiego w Krzeszowie, a także prowadzono akcję promującą bezpieczne poruszanie się po drogach wśród uczniów miejscowych szkół. Wartość całkowita zadania dofinansowanego z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” wyniosła 109.968,83 zł, z czego wkład własny powiatu zamknął się w kwocie 9.968,83 zł.