Podjęte przez starostę suskiego Tadeusza Gancarza starania, mające na celu pozyskanie środków na zrealizowanie III etapu scalania gruntów wsi Łętownia przyniosły pozytywny rezultat. Marszałek województwa małopolskiego zaakceptował złożony przez starostę we wrześniu 2012 r. wniosek i na mocy jego decyzji powiat otrzymał 8 mln. zł dofinansowania. Scaleniu poddany zostanie obszar o powierzchni 1063 ha.


W ramach prac scaleniowych z powyższej kwoty ok. 2 mln. 700 tys. zł przeznaczone zostanie na prace geodezyjne i ponad 5 mln. zł na zagospodarowanie poscaleniowe, w rezultacie których wybudowane zostaną drogi dojazdowe, które zapewnią każdej działce dostęp do drogi publicznej. Prace geodezyjne rozpoczęły się niezwłocznie po podpisaniu umowy (5.06.2013 r.) z Krakowskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych z siedzibą w Krakowie.

Termin ich zakończenia planowany jest na czerwiec 2015 r. Z uwagi na duży zakres prac, podjęte zostały działania w kierunku przedłużenia okresu zakończenia robót do końca października 2015 r. Część prac została już zrealizowana i obecnie trwa ich rozliczanie w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Po zrealizowaniu III etapu scalenia, zakończone zostaną prace dla całego obrębu Łętownia.

Program scalania gruntów w 75% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania pn. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Pozostała część (25%) pokrywana jest z budżetu państwa.

Obszar przed scaleniem