Nazwa zadania: Scalenie gruntów obszaru wsi Wysoka.

  • Krótki opis zadania:

Celem projektu jest realizacja postępowania scaleniowego i zagospodarowania poscaleniowego na terenie wsi Łętownia – Etap III, w Gminie Jordanów. Obszar objęty postępowaniem scaleniowym wynosi 1442,59 ha.

W zakres projektu wchodzą niezbędne działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości.

W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Nastąpi zaprojektowanie nowych dróg i zmodernizowane istniejących, zatwierdzenie projektów poprzez wydanie odpowiednich pozwoleń budowlanych, oraz budowa nowych i zmodernizowanych dróg, a także wykonanie rekultywacji gruntów.

  • Wartość dofinansowania: 7 784 379 zł
  • Całkowita wartość zadania: 12 236 962,73 zł
  • Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja Wojewody Małopolskiego na wkład własny do projektu.
Flaga i godło