Uchwała Nr 572.2021
Zarządu Powiatu Suskiego

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.), Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Suskiego

Załącznik do uchwały

Zarządu Powiatu Suskiego

Nr 572.2021 z dnia 11.03.2021 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020

Rada Powiatu Suskiego uchwałą Nr 0007/XI/84/2019z dnia 31 października 2019 r. przyjęła program współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

W roku 2020 powiat suski realizował zadania w następujących obszarach

  1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

Na realizację ww. zadań zaplanowano środki:

1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 15 000 zł,

2. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 15 000 zł,

3. z zakresu turystyki i krajoznawstwa: 5 000 zł,

Ogółem zaplanowano: 35 000 zł.

Na ogłoszony w dniu 26.11.2019 r. konkurs ofert wpłynęły następujące oferty:

1. Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kwota 12 500 zł:

1) oferta złożona przez Hufiec Jordanów ZHP Chorągwi krakowskiej „Harcerski Turniej Sprawnościowy o Puchar Komendanta Hufca” – podpisano umowę, przekazując środki
w wysokości 4 250 zł,

2) oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Jasień” w Suchej Beskidzkiej „Popularyzacja i rozwój pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację
i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajkowych Zawodach Pływackich”
– podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 4 250 zł,

3) oferta złożona przez Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju reprezentowany przez Zarząd Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej „Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Powiatu Suskiego” – podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 4 000 zł,

Ogółem w ramach ww. zadania wykorzystano – 12 500 zł.

W ramach tego zadania złożona została 1 oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (poza konkursem ofert) przez Fundację na rzecz rozwoju kultury fizycznej „NIE WIDZIEĆ PRZESZKÓD”w Krakowie „Nasza wspólna pasja”– ze względu na brak środków finansowych we wnioskowanej wysokości nie przyznano dofinansowania.

Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu turystyki i krajoznawstwa nie wpłynęły żadne oferty.

  1. Ratownictwa i ochrony ludności

Na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności zaplanowano kwotę 5 000 zł.

Na ogłoszony w dniu 26.11.2019 r. konkurs ofert wpłynęła następująca oferta – kwota 5 000 zł.

1. Oferta złożona przez Grupę Regionalną GOPR Grupa Beskidzka „Ratownictwo i ochrona ludności w zakresie ratownictwa górskiego i działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w górach” – podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 5 000 zł.

Łącznie na ogłoszony konkurs wpłynęły 4 oferty: 3 oferty na zadania z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, 1 oferta na zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Podpisano 4 odpowiednie umowy w trybie wparcia realizacji zadania publicznego. Przekazane środki zostały wykorzystane w 100%.

Szacunkowa ilość beneficjentów wszystkich zadań wyniosła ponad 500 osób, jednak ze względu na charakter zadań nie ma możliwości określenia pełnej ilości potencjalnych beneficjentów (np. nie da się określić ilości osób, którym będzie udzielona pomoc
z wykorzystaniem sprzętu pozyskanego przez GOPR).

  1. Pomocy Społecznej

W roku 2020 realizowano umowy podpisane na okres 3 lat (2019-2021) w zakresie:

1. prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, oferta Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Marii Panny (S. Prezentek) z siedzibą w Krakowie. Wysokość środków w 2020 r. na realizację zadania – 1 012 003 zł. W DPS przebywa 50 osób.

2. prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych rodzin naturalnych, oferta Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NPz siedzibą w Krakowie. Wysokość środków w 2020 r. wykorzystanych na realizację zadania – 244 609,78 zł. W placówce przebywa
8 dzieci.

3. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, oferta Stowarzyszeniem Trzeźwości „Dom” z siedzibą w Jordanowie. Wysokość środków w 2020 r. na realizację zadania – 680 846,25 zł /dotacja z budżetu wojewody/. Pomoc skierowana była do 30 osób.

4) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, oferta Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi (umowa zawarta do dnia 13.12.2025 r.). Wysokość środków w 2020 r. wykorzystanych na realizację zadania 933 706,67 zł (w tym 10% ze środków powiatu). Pomoc skierowana była do 41 osób.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2020 ogółem wykorzystano: 2 871 165,7 zł

  1. Organizowania i prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Na realizację zadań z zakresu organizowania i prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawneji nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku zaplanowano kwotę: 126 060 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 1 oferta:

1. Oferta Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z Krakowa – podpisano umowę, przekazując środki w wysokości 126 060 zł, które zostały wykorzystane w 100%,

W 2020 r. udzielono 447 porad, w tym 203 porady obywatelskie.

Sporządzono w Wydziale Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich na podstawie danych zebranych z PCPR, Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy i Wydziału Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich, które zlecają zadania.