Starosta Suski, działając imieniem Skarbu Państwa ogłasza pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Stryszawie ( powiat suski, woj. małopolskie ), oznaczonej jako działka ewid. nr 10744 o pow. 0,0487 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym (w budynku znajduje się część, która była wykorzystywana na działalność handlową).

Własność: Skarb Państwa – Starosta Suski – KW Nr KR1B/00060070/0, prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stryszawa i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży oznaczona jako działka ewid. nr: 10744 znajduje się w jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem:

„3MNU2” – tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i usługowej;

oraz marginalnie w części: „30 KDD1” – tereny komunikacji – drogi publiczne.

Opis nieruchomości: Działka zabudowana budynkiem mieszkalnymi, częściowo ogrodzona, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej ( przy skrzyżowaniu dróg publicznych kategorii powiatowej K 1969 relacji Stryszawa – Roztoki – Koszarawa oraz K 1695 relacji Zawoja – Przysłop – Stryszawa ). Kształt działki zbliżony do trapezu, teren płaski.

Budynek mieszkalny wybudowany w ok. 1939 r.o pow. użytkowej ok. 149,92 m2, wymagający remontu. Konstrukcja budynku murowano – drewniana, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym, kryty blachą, nieocieplony. Na poddaszu część mieszkalna składająca się z 3 pokoi, kuchni i przedpokoju. Część stolarki okiennej wymieniona na PCV część drewniana wymaga remontu, stolarka drzwiowa drewniana wymaga remontu. Widoczne liczne spękania i ubytki w elewacji. W części parterowej prowadzony był przez poprzedniego właściciela sklep wielobranżowy, znajdujące się tam pomieszczenia tj.: dwie sale sprzedaży, magazynek, zaplecze socjalne i korytarze wymagają remontu. W części piwnicznej, w której urządzona jest łazienka brak podłączonego prądu. Budynek gospodarczy znajdujący się na działce, ze względu na liczne zniszczenia oraz ubytki w ścianach, stropu i dachu, nie nadaje się do użytku. Budynek jest niezamieszkały i nieużytkowany. W budynku jest zameldowana była właścicielka nieruchomości. Tutejszy organ prowadzi postępowanie zmierzające do jej wymeldowania.

Ponadto w budynku znajdującym się na przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości znajdują się ruchomości w postaci m.in. sprzętu RTV i AGD oraz mebli.

Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla nin. nieruchomości nie zawierają wpisów.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 1300 w budynku Starostwa Powiatowego: Sucha Beskidzka, ul. Kościelna Nr 5B, sala 203 – II-gie piętro.

Cena wywoławcza: 347 500,00 zł brutto ( słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto ).

Wadium: 36 000,00 zł ( słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium oraz złożenie pisemnej oferty!

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w terminie do dnia 03 stycznia 2023 r. na konto Starostwa Suskiego: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej Nr: 51 8128 0005 0065 7233 2000 0110 – przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 informuję, że uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na dzień przetargu ogólnokrajowych procedur bezpieczeństwa.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Pisemna oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  5. czytelny podpis;

Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 03 stycznia 2023 r. do godz. 15.00 na Dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5B ( parter ) w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Stryszawie dz. 10744 – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 10 stycznia 2023 r. do godz. 13.00”.

Uczestnicy biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika. Każdy z uczestników przetargu, bądź ich reprezentantów, zobowiązany jest przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i należy je przedłożyć w oryginale. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym na wszystkich jego etapach. W przypadku osób prawnych ich przedstawiciele winni nadto przedłożyć Komisji aktualny wypis z rejestru dla danego podmiotu i pełnomocnictwo w oryginale.

W stosunku do uczestnika, który przetarg wygra wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie uzgodniony z nabywcą.

Nabywca zobowiązany jest uiścić całość zaoferowanej ceny, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż trzy dni robocze przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wszelkie opłaty, w szczególności opłaty sądowe, notarialne i podatki związane ze sprzedażą ponosi Nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, tj. zaoferowana cena będzie wyższa od ceny wywoławczej.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacji o dodatkowych warunkach przetargu udziela: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Suskiego: Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5B, pok. nr: 216 ( II-gie piętro ), tel. ( 0 – 33 ) 87 – 57 – 828; w terminie do dnia 09 stycznia 2023 r.

Przed przystąpieniem do przetargu można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą sprzedawanej nieruchomości, w uzgodnionym telefonicznie terminie.

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos