W ramach Projektu planuje się uruchomienie staży dla 220 uczniów Technikum oraz praktyk dla 40 uczniów Szkół Branżowych.

Okres realizacji praktyk/staży wynosi 150 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia w ww. formach wsparcia.

Za udział w praktykach/stażach po spełnieniu wszystkich warunków uczniowie otrzymują stypendium. Stypendium w kwocie nieprzekraczającej 1.500,00 PLN brutto jest wypłacane za przepracowane 150 godzin czasu pracy Praktykanta/Stażysty. Kwota ta zawiera wszystkie pochodne od wynagrodzeń.
UWAGA : od 04.07.2019 r. kwota stypendium wynosi 2 300,00 zł brutto.

(po kliknięciu się pobierają dok.)
* Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w praktykach/stażach z możliwością wypłaty stypendium stażowego realizowanych w ramach projektów pn.:  „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy ” oraz  „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie ” Regulamin udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie ” oraz „ Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy ”

Aktualne załączniki do regulaminu:
*Formularz zgłoszeniowy dla ucznia – praktyka/staż zawodowy

*Deklaracja uczestnictwa w projekcie
*Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
*Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
*Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach promocyjnych