W ramach projektu „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” zaplanowano wypłatę stypendiów dla  65 uczniów najzdolniejszych.

Stypendium będzie  wypłacane przez okres 10 miesięcy pokrywające się z rokiem szkolnym w kwocie 600 zł/miesiąc.

Warunkiem ubiegania się przez ucznia o stypendium jest średnia ocen wynosząca co najmniej 4,50, którą oblicza się na podstawie końcowych ocen uzyskanych za poprzedni rok szkolny

z przedmiotów zawodowych na świadectwie szkolnym.

W trakcie całego okresu pobierania stypendium uczeń będzie objęty opieką doradcy zawodowego. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać wyłącznie uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe.