Powiat suski przystąpił do konkursu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Grant nr 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne  typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było przyznanie 22 grantów, po jednym w każdym małopolskim powiecie, skierowanym do Szkół Modelowych i udzielenie im grantów na zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu umożliwienia transformacji cyfrowej tych szkół i wprowadzenia do nich elementów nauczania metodą STEAM.

Powiat suski przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i tym samym  uzyskał dofinansowanie w wysokości 90 000,00 zł na zakup wysokiej jakości sprzętu cyfrowego dla Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej.

Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego, w którym szkoły te zostaną objęte wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań staną się tzw. Szkołami modelowymi.

Działania proponowane w ramach projektu stanowią odpowiedź na wyzwania będące skutkiem pandemii COVID-19.

Załączniki do pobrania