Na podstawie par. 4 regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do uchwały Nr 0049/XXXIX/321/10 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27.10.2010 r. (D.Urz.2010.600.4734.), Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Ogłasza się rozpoczęcie konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
§ 2. 1. Przedmiot konsultacji: przedmiotem konsultacji jest projekt rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

  1. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: konsultacje trwają od 24.09.2021 r. do 8.10.2021 r.
  2. Forma i miejsce konsultacji: projekt rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 zostanie umieszczony na stronie internetowej powiatu suskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
  3. Uwagi i opinie należy przesyłać w terminie do dnia 8.10.2021 r. na adres e-mail: b.macias@powiatsuski.pl, faxem na numer: 33 874 15 52 lub na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b.
  4. Za przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, odpowiada Wydział Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, osoba do kontaktu Barbara Macias tel. 33 87 57 963.
    § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskiemu.
    § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania