Wzmocnienie atrakcyjnoÅ›ci oferty edukacyjnej szkół prowadzÄ…cych ksztaÅ‚cenie zawodowe  oraz dostosowanie jej do wymogów rynku pracy sÄ… głównym celem projektów pn. â€Kreatywny uczeÅ„ – profesjonalista w zawodzie†oraz „Wzmocnienie konkurencyjnoÅ›ci uczniów na rynku pracyâ€, realizowanych w szkoÅ‚ach ksztaÅ‚cÄ…cych zawodowo prowadzonych przez powiat suski.


Åšrodki finansowe niezbÄ™dne do wykonania obu projektów pozyskano dziÄ™ki staraniom wydziaÅ‚u edukacji starostwa, który skutecznie  aplikowaÅ‚ w konkursach ogÅ‚oszonych przez marszaÅ‚ka województwa. W ramach projektów utworzone zostaÅ‚y dwa branżowe Centra Kompetencji Zawodowych. Pierwsze na  bazie ZespoÅ‚u Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej  w branży turystyczno – gastronomicznej (branża wiodÄ…ca) oraz administracyjno – usÅ‚ugowej (branża wspierajÄ…ca).  Drugie powstaÅ‚o w  Zespole  Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w branży elektryczno – elektronicznej (branża wiodÄ…ca) oraz mechanicznej i górniczo – hutniczej (branża wspierajÄ…ca).

W celu poprawy jakoÅ›ci ksztaÅ‚cenia wykonano szereg inwestycji w infrastrukturÄ™. W ZS  im. W.  Witosa utworzono nowÄ… pracowniÄ™, w której  zawodu uczyć siÄ™  bÄ™dÄ…  przyszli cukiernicy. Koszt remontu i przystosowania pomieszczenia wyniósÅ‚ 61 800,50 zÅ‚. Na wyposażenie w niezbÄ™dne urzÄ…dzenia oraz doposażenie innych pracowni  (gastronomicznych i techniki organizacji reklamy) wydano 317 750,80 zÅ‚. Z kolei w ZS im. W. Goetla wyremontowano pracowniÄ™ ksztaÅ‚cenia w zawodzie technik – elektronik za sumÄ™ 76 300,25 zÅ‚ oraz zakupiono wyposażenie o wartoÅ›ci 110 666,79 zÅ‚.

Do głównych dziaÅ‚aÅ„ wchodzÄ…cych w zakres realizowanych projektów należy rozwijanie umiejÄ™tnoÅ›ci praktycznych i  zdobywanie przez uczniów doÅ›wiadczenia zawodowego bezpoÅ›rednio u pracodawcy.  Już w okresie wakacyjnym z tej formy wsparcia  skorzystaÅ‚o 79 uczniów z piÄ™ciu szkół ksztaÅ‚cÄ…cych zawodowo prowadzonych przez powiat. Każdy uczestnik po zrealizowaniu i rozliczeniu siÄ™ ze stażu lub praktyki zawodowej otrzymaÅ‚ stypendium w wysokoÅ›ci 1.500 zÅ‚. Natomiast przedsiÄ™biorcy, którzy nawiÄ…zali współpracÄ™, mogli ubiegać siÄ™ o refundacjÄ™ poniesionych kosztów.

ÅÄ…czny koszt projektów wynosi 6 383 228 zÅ‚, w tym 5 744 950 zÅ‚ to pozyskane dofinansowanie, a 638 322,83 zÅ‚ (10% kosztów) stanowi wkÅ‚ad wÅ‚asny powiatu.  Okres realizacji projektów przypada na lata 2017-2020.