Rada Powiatu Suskiego jednogłośnie podjęła uchwałę o przyjęciu budżetu Powiatu Suskiego na 2023 rok. Przyjęcie tej uchwały było najważniejszym punktem sesji, która odbyła się w czwartek 29 grudnia 2022 r. Wcześniej projekt budżetu, opracowany przez władze powiatu, omówiony i przedyskutowany przez zarząd oraz komisje rady, zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Zanim na sesji odbyło się głosowanie, ogólne założenia budżetu przedstawiła zastępca skarbnika powiatu Joanna Suwaj. Głos zabrał także starosta Józef Bałos, który podziękował radnym za zaangażowanie i aktywny udział w pracach komisji omawiających projekt przyszłorocznego budżetu. Starosta podkreślił również, że realizacja szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych na przyszły rok możliwa będzie dzięki skuteczności powiatu w pozyskiwaniu na takie cele wysokich dofinansowań z budżetu państwa oraz z innych źródeł zewnętrznych. Zwrócił też uwagę na to, że podobnie jak poprzednie budżety, również ten na 2023 rok jest planem finansowym, którego faktyczne wykonanie uzależnione jest od rytmicznego realizowania dochodów w ciągu całego roku.

Przyjęty budżet na rok 2023 jest budżetem zrównoważonym, to znaczy, że dochody wraz z przychodami będą w całości pokrywać wydatki i rozchody. Łączna wartość zaplanowanych wydatków i rozchodów to kwota 133.249.798,07 zł. Wśród wydatków, wydatki majątkowe opiewają na kwotę 24.804.947,37 zł. Najważniejszymi z nich, zaplanowanymi na 2023 rok będą:

– modernizacja dróg powiatowych w Łętowni i Stryszawie  – 12.550.000 zł,

– budowa mostu w Jachówce – 3.060.000 zł,

– wydatki związane z modernizacją infrastruktury oświatowej (m.in. ZS im. W Goetla, ZS im. W.Witosa, OREW Juszczyn, SSM Sidzina) – 6.701.941,95 zł.

Warto podkreślić, że tak opracowany, zrównoważony budżet, już ósmy rok z rzędu, nie wymaga zaciągania przez powiat nowych zobowiązań. Rozchody w wysokości 1.587.983,12 to spłata kolejnych, „starych” zobowiązań. Oprócz tego obsługa tych dawnych (sprzed 2015 roku) zobowiązań wymaga zabezpieczenia kwoty 2.000.000 zł z tytułu należnych odsetek.

Na czwartkowej sesji przyjęta została także uchwała dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suskiego. Uchwała ta jest związana z uchwałą budżetową i podobnie, jak ta ostatnia, przygotowana została przez służby finansowe i zarząd powiatu oraz jednogłośnie przyjęta przez radnych.