Skierowanie do szkoły specjalnej

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności.

Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, starosta kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 1082 z późn. zm)

Wymagane dokumenty

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  2. Wniosek rodziców/prawnych opiekunów o zapewnienie kształcenia specjalnego

Jednostka odpowiedzialna oraz miejsce składania dokumentów

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b – III piętro pokój 311
tel. 33 87 57 945
e-mail: edukacja@powiatsuski.pl