Opracowano na podstawie aktów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r., tj. z dnia 17 listopada 2020 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Wymiar stażu.

Staż w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.

Staż mogą odbywać nauczyciele:

 1. Posiadający kwalifikacje zawodowe do prowadzonych zajęć,
 2. Pracujący co najmniej na ½  obowiązkowego wymiaru zajęć.

Warunki uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego:

 1. Posiadanie kwalifikacji zawodowych do prowadzonych zajęć,
 2. Przepracowanie w szkole co najmniej  dwóch lat od momentu uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 3. Odbycie stażu 2 lata i 9 miesięcy, zakończonego pozytywną ocena dorobku zawodowego nauczyciela,
 4. Zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Przebieg procedury uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. :

 1. Rozpoczęcie stażu
 2. nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.
 3. Plan rozwoju zawodowego
 4. nauczyciel kontraktowy dołącza plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.
 5. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
 6. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole zatwierdza plan lub zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.
 7. Nauczyciel obowiązany jest poprawić plan zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć plan dyrektorowi szkoły, w terminie wyznaczonym przez dyrektora, nie krótszym niż 3 dni robocze.
 8. Dyrektor zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.
 9. Zmiana planu rozwoju zawodowego
 10. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tracie stażu, dyrektor może pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni, lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu,
 11. w trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Dyrektor w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu, zatwierdza ten plan albo zwraca ten plan nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian. Terminy jak wyżej 3 dni robocze, a następnie 7 dni.
 • Projekt oceny dorobku zawodowego

Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi
       szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu:

 • ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz
 •  stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego.
 • Wydłużenie stażu:
 • W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:
 • pozostawania w stanie nieczynnym,
 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem,

trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.

W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 • W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:
 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu rodzicielskiego lub,
 • urlopu ojcowskiego

Staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.

W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy ze względu na L4 i urlopy związane z rodzicielstwem jest dłuższy niż 1 rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 •  Przerwanie stażu
 • nauczyciel kontraktowy i mianowany może przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie,
 • w przypadku ponownego rozpoczęcia stażu staż odbywa się w pełnym wymiarze.
 • Zakończenie stażu
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi

sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 • Ocena dorobku zawodowego.
 • ocenę ustala dyrektor szkoły na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania.

Podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego podejmuje się na wniosek nauczyciela skierowany do Starosty Powiatu Suskiego.

Termin załatwienia sprawy:

 1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku starosta suski wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października  danego  roku  starosta suski  wydaje  decyzję  o nadaniu  lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Wymagane dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 2. kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły o:
 4. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 5. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
 6. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu   w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 7. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 8. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu,

Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem
 przez dyrektora szkoły.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wydział Edukacji
Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b

Analiza formalna dokumentacji

 • organ prowadzący przeprowadza analizę formalną wniosku i załączonej do niego dokumentacji,
 • jeżeli zostaną stwierdzone braki wzywa się nauczyciela do ich usunięcia w terminie
  14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania

Rozmowa nauczyciela przed Komisją egzaminacyjną.
Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący.

W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę/placówkę, jako jej przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 5. na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Komisja zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel ubiegający się o awans:

 • Prezentuje dorobek zawodowy, prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności poprzez:
 • zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
 • wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych,
 • odpowiada na pytania członków komisji dotyczące niezbędnych wymagań do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
Organ prowadzący szkołę po przeprowadzonym postępowaniu i zdaniu przez nauczyciela egzaminu wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Organ prowadzący szkołę po przeprowadzonym postępowaniu i niezdaniu przez nauczyciela egzaminu wydaje decyzję o odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Od tej decyzji organu prowadzącego nauczyciel może odwołać się w terminie 14 dni do kuratora oświaty.

Załączniki do pobrania