Rejestracja pojazdu nowego

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-1- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  zakładka Opłaty > Opłaty za rejestracje pojazdów > poz. 1 – 3 w zależności od rejestrowanego pojazdu.

Możliwość dokonania opłaty w kasie urzędu po pobraniu od urzędnika kodu do kasy

Wymagane dokumenty: 
a) dowód własności pojazdu,
b) świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeśli jest wymagane
d) karta pojazdu,
e) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku lub zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
f) dowód wpłaty za rejestrację pojazdu,
g) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika


Dokumenty do wglądu:
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Sposób załatwienia: konieczność umówienia wizyty w urzędzie nr  tel. 33/ 87 57 846

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

Rejestracja pojazdu używanego zarejestrowanego na terytorium RP

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-1- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  zakładka Opłaty > Opłaty za rejestracje pojazdów > poz. 1 – 3 w zależności od rejestrowanego pojazdu.

Możliwość dokonania opłaty w kasie urzędu po pobraniu od urzędnika kodu do kasy

Wymagane dokumenty:

a) dowód rejestracyjny pojazdu, w przypadku jego braku zaświadczenie z poprzedniego organu rejestrującego potwierdzające dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
b) karta pojazdu, jeżeli była wydana, w przypadku jej zagubienia zaświadczenie z poprzedniego organu rejestracyjnego potwierdzające dane w utraconej karcie pojazdu,
c) dowód własności (umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, faktura VAT marża, umowa darowizny, umowa zamiany, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, umowa przewłaszczenia rzeczy ruchomej, umowa o dożywocie),
d) tablice rejestracyjne,
e) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
f) dowód wpłaty za rejestrację pojazdu,
g) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Uwaga: W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym, do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dokumentu. Jednak w tym przypadku należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej w tym zakresie.

Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu,
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Sposób załatwienia: konieczność umówienia wizyty w urzędzie nr  tel. 33/ 87 57 846

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-1, WK-10 i WK-11 w przypadku rejestracji warunkowej- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  zakładka Opłaty > Opłaty za rejestracje pojazdów > poz. 5-8 w zależności od rejestrowanego pojazdu.

Możliwość dokonania opłaty w kasie urzędu po pobraniu od urzędnika kodu do kasy

Wymagane dokumenty:

– dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,
– dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany lub w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE– inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie, w przypadku utraty zagranicznego dowodu rejestracyjnego przedkłada się wtórnik dowodu rejestracyjnego lub dokument wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, potwierdzający dane zawarte w utraconym dokumencie niezbędne do rejestracji pojazdu. UWAGA: Jeżeli organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą odmówi wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego albo dokumentu potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym , starosta może wystąpić do tego organu o potwierdzenie tych danych,
– tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,
– zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego
dla pojazdów sprowadzonych spoza UE:
– dowód odprawy celnej przywozowej,  lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami – zapis na fakturze zakupu określający numer, datę i miejsce tej odprawy, został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
dla pojazdów sprowadzonych z terytorium UE:
– dokumentu potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

– w przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej  i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium RP przed pierwszą rejestracją na terytorium RP w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
– dowód wpłaty za rejestrację pojazdu,
– pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika


Uwaga: Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza się do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.  

Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:

1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów,

2)  świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdy,

3) dokumentu, o którym mowa w art.79 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy, wydanego w innym państwie członkowskim, jeżeli organ rejestrujący  posiada tłumaczenie analogicznego dokumentu z tego państwa.

Termin ważności badania technicznego w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy uznaje się, o ile nie jest on dłuższy niż termin ważności badania technicznego ustalony na podstawie polskich przepisów.


Dokumenty do wglądu:
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Sposób załatwienia: konieczność umówienia wizyty w urzędzie nr  tel. 33/ 87 57 846

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

 Przerejestrowanie pojazdu

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-1- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  zakładka Opłaty > Opłaty za rejestracje pojazdów > poz.  4

Możliwość dokonania opłaty w kasie urzędu po pobraniu od urzędnika kodu do kasy

Wymagane dokumenty: 

a) dowód rejestracyjny pojazdu, w przypadku jego braku zaświadczenie z poprzedniego organu rejestrującego potwierdzające dane w utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
b) karta pojazdu, jeżeli była wydana, w przypadku jej zagubienia zaświadczenie z poprzedniego organu rejestracyjnego potwierdzające dane w utraconej karcie pojazdu,
c) dowód własności (umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, faktura VAT marża, umowa darowizny, umowa zamiany, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, umowa przewłaszczenia rzeczy ruchomej, umowa o dożywocie),
d) tablice rejestracyjne,
e) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
f) dowód wpłaty za rejestrację pojazdu,
g) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Uwaga: W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym, do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dokumentu. Jednak w tym przypadku należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie przez tego przedsiębiorcę działalności gospodarczej w tym zakresie.

Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu,
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Tablice rejestracyjne o wyróżniku KSU należy przedłożyć do legalizacji.  

Sposób załatwienia: konieczność umówienia wizyty w urzędzie nr  tel. 33/ 87 57 846

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-1- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  zakładka Opłaty > Opłaty za rejestracje pojazdów > poz.  19 lub 20

Możliwość dokonania opłaty w kasie urzędu po pobraniu od urzędnika kodu do kasy

Wymagane dokumenty: 

– dowód rejestracyjny pojazdu (dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod odpowiedzialnością karną za fałszywe składanie zeznań, że nie posiada dowodu rejestracyjnego),

– kartę pojazdu, jeśli została wydana

– uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami,

– zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu, co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.81 ust. 16 ustawy.

– opłatę za rejestrację pojazdu zabytkowego,

– tablice rejestracyjne,

– pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika.

Dokumenty do wglądu:
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Sposób załatwienia: konieczność umówienia wizyty w urzędzie nr  tel. 33/ 87 57 846

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

Wyrejestrowanie pojazdu

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-1- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  zakładka Opłaty > Opłaty za rejestracje pojazdów > Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na demontaż, kradzież

Możliwość dokonania opłaty w kasie urzędu po pobraniu od urzędnika kodu do kasy

Wymagane dokumenty:

a) w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów:
• zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• tablice rejestracyjne,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika


b) w przypadku kradzieży pojazdu:
• oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności  karnej za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika


c) w przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę:
• dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopię  dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika


d) w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą:
• dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• tablice rejestracyjne,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika


e) w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:
• dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• tablice rejestracyjne
• dokument potwierdzający wniesienie opłaty rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika


Uwaga: nie wymaga się tłumaczenia dokumentu, o którym mowa w art.79 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy, wydanego w innym państwie członkowskim, jeżeli organ rejestrujący posiada tłumaczenie analogicznego dokumentu z tego państwa


Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu,
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Sposób załatwienia: konieczność umówienia wizyty w urzędzie nr  tel. 33/ 87 57 843 lub przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-1- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  brak opłat

Wymagane dokumenty: 

– kopia dokumentu na podstawie, którego nastąpiło zbycie pojazdu,

– w przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności zawiadomienie możne złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że  działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Sposób załatwienia: – za pośrednictwem ePUAP lub ESP PiK, gdy właściciel pojazdu posiada profil zaufany, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez złożenie na dzienniku podawczym w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli lub oświadczenie, że działa w imieniu większości współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

Zawiadomienie o nabyciu pojazdu

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-1- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  brak opłat

Wymagane dokumenty:

kopia dokumentu na podstawie, którego nastąpiło nabycie pojazdu

Sposób załatwienia: – za pośrednictwem  ePUAP lub ESP PiK , gdy właściciel pojazdu posiada profil zaufany, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez złożenie w skrzynce podawczej w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

UWAGA: zawiadomienie o nabyciu pojazdu nie jest tożsame z rejestracją pojazdu, w celu przerejestrowania pojazdu należy złożyć wniosek o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi dokumentami i umówić termin wizyty w urzędzie pod nr telefonu 33/8757846

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

Dopisanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-2- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  brak opłat

Wymagane dokumenty: 

HAK, VAT, PIT, CIT, TAXI, NAUKA JAZDY, BUS 100

– zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu

– dowód rejestracyjny,

– karta pojazdu, jeśli była wydana

– pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika

GAZ

– wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

– fakturę albo rachunek za montaż instalacji

– dowód rejestracyjny

– karta pojazdu, jeśli była wydana

– pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika

EURO

W przypadku samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu adnotacji EURO dołącza się:

 – oświadczenie producenta pojazdu lub jego upoważnionego przedstawiciela, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. lub na podstawie roku produkcji pojazdu,

– dowód rejestracyjny pojazdu.

– karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Przy rejestracji nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu wpisu EURO dokonuje się na podstawie dokumentów homologacyjnych pojazdu.

Sposób załatwienia: – konieczność umówienia wizyty w urzędzie nr  tel. 33/ 87 57 843

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych  współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

 Dopisanie/ wykreślenie współwłaściciela

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-9- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  brak opłat

Wymagane dokumenty: 

-dokument potwierdzający częściowe przeniesienie prawa własności ( np. umowa darowizny, umowa kupna – sprzedaży części pojazdu),

-dowód rejestracyjny,

– karta pojazdu

– pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, jeśli jest zarejestrowany
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Sposób załatwienia: – konieczność umówienia wizyty w urzędzie nr  tel. 33/ 87 57 843

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych  współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

  1. Wymiana dowodu rejestracyjnego/ zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-2- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  zakładka Opłaty > Opłaty za rejestracje pojazdów > poz.  22 z pozwoleniem czasowym, poz. 23 bez pozwolenia czasowego

Możliwość dokonania opłaty w kasie urzędu po pobraniu od urzędnika kodu do kasy

Wymagane dokumenty: 

1) Wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpis kolejnego terminu ważności badania technicznego

– dowód rejestracyjny,

– karta pojazdu, jeśli była wydana,

– zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,

– opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego

– pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika

2) Wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na wprowadzenie w pojeździe zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu:

– dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu zostały wykonane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy,

– zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy

– dowód rejestracyjny

– karta pojazdu, jeśli była wydana

– opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego

– pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika

3)  Zmiana adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodująca zmiany właściwości miejscowej  organu rejestrującego

– dowód rejestracyjny

– karta pojazdu, jeśli była wydana,

– pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

– dowód osobisty potwierdzający zmianę danych właściciela pojazdu

Sposób załatwienia: konieczność umówienia wizyty w urzędzie nr  tel. 33/ 87 57 843 

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

Wtórniki – dowodu rejestracyjnego/ pozwolenia czasowego/ nalepki kontrolnej/ tablic rejestracyjnych /karty pojazdu

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-6- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  zakładka Opłaty > Opłaty za rejestracje pojazdów >wtórnik dowodu rejestracyjnego  poz.  22, wtórniki tablic poz. 9,10,12, wtórnik nalepki kontrolnej na szybę poz. 11, wtórnik karty pojazdu poz. 13

Możliwość dokonania opłaty w kasie urzędu po pobraniu od urzędnika kodu do kasy

Wymagane dokumenty:

DOWODU REJESTRACYJNEGO
– karta pojazdu, jeśli była wydana,

– zaświadczanie o przeprowadzam badaniu technicznym pojazdu, w przypadku braku informacji w centralnej ewidencji pojazdów o terminie następnego badania technicznego pojazdu

– dowód wpłaty za wtórnik dowodu rejestracyjnego

NALEPKI KONTROLNEJ NA SZYBĘ
– dowód rejestracyjny do wglądu

– dowód wpłaty za wtórnik nalepki kontrolnej

TABLIC REJESTARCYJNYCH

– dowód rejestracyjny do wglądu

– dowód wpłaty za wtórnik tablicy/ tablic

Do odbioru wtórnika tablicy:

– tablica rejestracyjna, jeśli jest wymagana,

– dowód rejestracyjny,

– karta pojazdu, jeśli była wydana

KARTY POJAZDU

– dowód rejestracyjny do wglądu

– dowód wpłaty za wtórnik karty pojazdu

Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, jeśli jest zarejestrowany
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Sposób załatwienia: konieczność umówienia wizyty w urzędzie nr  tel. 33/ 87 57 843 

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli lub oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

Dodatkowa tablica rejestracyjna

Wniosek: wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej

Opłaty:  zakładka Opłaty > Opłaty za rejestracje pojazdów > wtórniki tablic poz. 9

 Możliwość dokonania opłaty w kasie urzędu po pobraniu od urzędnika kodu do kasy

Wymagane dokumenty przy odbiorze dodatkowej tablicy:

– dowód rejestracyjny

– karta pojazdu

Sposób załatwienia: konieczność umówienia wizyty w urzędzie nr  tel. 33/ 87 57 843 

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli lub oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

  1. Nadanie cech identyfikacyjnych/ Tabliczka znamionowa zastępcza

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-4- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  Opłata skarbowa wniesiona na konto Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej z tytułu wydania decyzji: Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010- 10 zł

Możliwość dokonania opłaty w kasie urzędu po pobraniu od urzędnika kodu do kasy

Wymagane dokumenty:

Starosta wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadkach pojazdu:

1) zbudowania przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia, ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”:

– oświadczenie, że pojazd jest pojazdem zbudowanym przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia, ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł,

– pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

2) w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego:

– dowód własności ramy lub podwozia pojazdu bez numeru fabrycznego,

– dowód rejestracyjny

– karta pojazdu, jeżeli była wydana,

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł

– pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

3) odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

– dokument stwierdzający odzyskanie pojazdu po kradzieży, potwierdzający, że cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

– dowód rejestracyjny

– karta pojazdu, jeżeli była wydana,

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł

– pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

4) nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

– dokument stwierdzający nabycie pojazdu na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

– karta pojazdu, jeżeli była wydana,

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł

– pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

5) w którym cecha identyfikacyjna ulegał zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu:

– prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu, którego cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,

– dowód rejestracyjny

– karta pojazdu, jeżeli była wydana,

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł

– pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

6) w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy:

– opinię rzeczoznawcy samochodowego, w przypadku pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy,

– dowód rejestracyjny

– karta pojazdu, jeżeli była wydana,

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł

– pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

7) zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona:

– zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu, o którym mowa w art. 66a ust. 2 pkt 7 ustawy, z warunkami technicznym

– dowód rejestracyjny

– karta pojazdu, jeżeli była wydana,

– dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł

– pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, jeśli jest zarejestrowany
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Okoliczności, o których mowa w pkt 6 i 7, powinny być potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a rzeczoznawca samochodowy; opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej.

Organ na wniosek właściciela pojazdu, wydaje w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej w przypadku braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej lub utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu.

Sposób załatwienia: konieczność umówienia wizyty w urzędzie nr  tel. 33/ 87 57 843

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

  1. Czasowe wycofanie z ruchu

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze wniosek WK-7- należy pobrać i wypełnić

Opłaty:  zakładka Opłaty > Opłaty za rejestracje pojazdów > poz.  24

Możliwość dokonania opłaty w kasie urzędu po pobraniu od urzędnika kodu do kasy

Wymagane dokumenty:

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
1. samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
2. ciągniki samochodowe,
3. pojazdy specjalne,
4. autobusy

UWAGA: Pojazd może być wycofany z ruchu na okres 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony,  jednak  łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.


Załączniki do wniosku:
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu, jeżeli była wydana,
• tablice rejestracyjne,
• dowód uiszczenia opłaty za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu,
• pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,


Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu,
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Załączniki do wniosku:
a) karta pojazdu, jeżeli była wydana,
b) decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,

c) dowód opłaty za czasowe wycofanie z ruchu,
d) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,


Dokumenty do wglądu:
• dowód zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu,
• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Sposób załatwienia: konieczność umówienia wizyty w urzędzie nr  tel. 33/ 87 57 843

Kto może załatwić sprawę:

– właściciel pojazdu, w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele pojazdu,

–  jeden z właścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli,

– pełnomocnik strony przedkładając pełnomocnictwo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym z przepisami wykonawczymi