PRAWA JAZDY

Ważne ogólne informacje:

wymagany minimalny wiek do kierowania pojazdami wynosi:

14 lat – kategoria AM

16 lat – kategoria A1, B1, T

18 lat – kategoria A2, B, B+E,C1 i C1+E

20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2

21 lat – kategoria C, C+E, D1i D1+E

24 lata – kategoria A jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2

24 lata – kategoria D i D+E

Ważne

 • Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii
 • C i C+E wynosi 18 lat
 • D i D+E wynosi 21 lat
 • Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:
 • 23 lata lub
 • 21 lat, z tym, że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.
 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem.
 • Uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym,

albo słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

 • Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D, D+E może rozpocząć szkolenie nie wcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, także jeżeli jest w trakcie uzyskiwania odpowiednio kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie tej kategorii prawa jazdy.
 • Uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, albo słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
 • Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem może przystąpić do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku, wymaganego od kierującego pojazdem objętym tym uprawnieniem.
 • Prawo jazdy jest wydawane osobie, która uprzedzona o odpowiedzialności karnej, zeznaje, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym:

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej,

albo przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadań o określonym czasie trwania,

albo przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

 • Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Wniosek: zakładka Wnioski i formularze – Wniosek o wydanie prawa jazdy, w przypadku zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Opłaty za prawo jazdy: zakładka Opłaty

Sposób załatwienia: umówienie wizyty w urzędzie pod nr tel. 33/ 8757845 lub za pośrednictwem ESP PiK

Kto może załatwić sprawę: wnioskodawca lub pełnomocnik, w przypadku wypełnionego wniosku i podpisanego przez wnioskodawcę

Wymagane dokumenty:

1. Profil Kandydata na kierowcę (PKK)

1. Profil Kandydata na Kierowcę ( PKK)

(osoba ubiegająca się po raz pierwszy o prawo jazdy lub nową kategorię)

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem z ustawy o kierujących pojazdami
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem z ustawy o kierujących pojazdami o ile jest wymagane
 4. kserokopia dokumentu prawa jazdy – jeżeli osoba posiada.
 5. pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, B1, B, T, C1, C , C1+E, C+E jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat. Ważne: Do pobrania: Prawa jazdy > zakładka > wnioski i formularze > wniosek WK-3
 6. zaświadczenie z Ośrodka Szkolenia Kierowców, potwierdzające uczestnictwo w kursie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jeżeli kandydat na kierowcę nie osiągnął wymaganego przepisami wieku na wydanie prawa jazdy kategorii C i C+E, D i D+E
 7. cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.
 8. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

• w przypadku składania wniosku przez rodzica kandydata niepełnoletniego – dokument tożsamości rodzica

Uwaga!

 • Osoby, które ubiegają się o nową wyższą kategorię, a dysponują już wydanym prawem jazdy, przed złożeniem wniosku powinny zasięgnąć informacji, czy posiadają aktualne badania w zakresie wybranej odpowiedniej kategorii. W dużej mierze dotyczy to osób, które uzyskały uprawnienia po dniu 1 stycznia 2016 r. oraz osób, które po 7 lipca 1999 r. ukończyły szkolenie na prawo jazdy, przystąpiły do egzaminu państwowego, który zakończył się negatywnym wynikiem i od tego dnia ponownie nie poddały się egzaminowi.
 • Dodatkowym warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego kategorii C i C+E, D i D+E dla kandydatów na kierowców, którzy nie osiągnęli wymaganego wieku jest przedłożenie kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie: kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej (wymagany oryginał do wglądu) celem uzupełnienia PKK o kod 95.

1a. Profil Kandydata na Kierowcę generuje się także w przypadkach:

 • Wymiany prawa jazdy wydanego za granicą, nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym w tym przypadku osoba przystępuje tylko do egzaminu państwowego części teoretycznej
 • Kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. a i b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zwanej dalej ustawą o kierujących pojazdami
 • Cofniętego uprawnienia na mocy art. 140 ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia prawo o ruchu drogowym i art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami

2. Profil Kandydata na Kierowcę ( PKK)

(dla uczniów szkół branżowych)

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem z ustawy o kierujących pojazdami Ważne: orzeczenie lekarskie wydane dla kandydata lub ucznia szkoły ponadpodstawowej, kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie winno być opatrzone pieczątką lekarza uprawnionego do badań kierowców oraz badań profilaktycznych
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem z ustawy o kierujących pojazdami o ile jest wymagane Ważne: dotyczy PKK na kat.C1, C, C1 + E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
 4. kserokopia dokumentu prawa jazdy – jeżeli osoba posiada.
 5. pisemną zgodę rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, B1, B, T , C1, C , C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat. Ważne: Do pobrania: Prawa jazdy > zakładka > Wnioski i formularze > wniosek WK-3
 6. zaświadczenie wydane przez szkołę jeżeli kandydat na kierowcę będzie lub jest uczniem szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie dla, którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
 7. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy
 8. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

• w przypadku składania wniosku przez rodzica kandydata niepełnoletniego – dokument tożsamości rodzica

Uwaga!

 • Badanie lekarskie dla kandydata lub ucznia szkoły ponadpodstawowej, kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej.
 • Badanie lekarskie dla kandydata lub ucznia szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie przeprowadza się na podstawie skierowania.
 • Badanie lekarskie kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego przeprowadza się na wniosek osoby.
 • Osoba podlegająca badaniu lekarskiemu, a w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia, słuchacza, rodzic w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe jest obowiązany wypełnić oświadczenie, w formie ankiety, dotyczące stanu zdrowia, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego. Ankietę składa się uprawnionemu lekarzowi.

2. Wydanie prawa jazdy

1 . Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy dla osób, które uzyskały PKK

 1. osiągnięty minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii
 2. odbyte szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii
 3. otrzymanie od ośrodka egzaminowania – informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby, zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę
 4. dowód wpłaty za wydanie nowego prawa jazdy

Uwaga!

 • W przypadku dopisania kodu 95 dodatkowo należy przedłożyć dokumenty do potwierdzenia kwalifikacji zawodowej, zakładka > wydanie prawa jazdy > poz. 2 > potwierdzenie kwalifikacji zawodowej > pkt 4
 • Osoba, której został wydany dokument w zakresie jednej kategorii prawa jazdy stosownie do uzyskanego PKK, przy każdej kolejnej musi przedłożyć wniosek wraz z załączonym zdjęciem

2. Wydanie wtórnika prawa jazdy

(utrata dokumentu, zniszczenie w stopniu powodującym nieczytelność dokumentu)

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. pisemne oświadczenie o utracie dokumentu, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub zwrot zniszczonego dokumentu w przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika w związku ze zniszczeniem w stopniu powodującym nieczytelność.

Ważne: Do pobrania: Prawa jazdy > wnioski i formularze > wniosek WK-4

 1. kserokopia dokumentu prawa jazdy – jeżeli osoba posiada
 2. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 3. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

 • dowód tożsamości wnioskodawcy,
  w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika
 • w przypadku składania wniosku przez rodzica kierowcy niepełnoletniego – dokument tożsamości rodzica

Uwaga!

 • Jeżeli upłynął termin ważności uprawnienia zamieszczony w kolumnie 11 na drugiej stronie prawa jazdy (rewers) należy dodatkowo przedłożyć dokumenty wymagane do przedłużenia ważności uprawnienia, o ile osoba korzysta z uprawnień odpowiedniej kategorii > wydanie prawa jazdy > poz. 2 > wydanie prawa jazdy w związku z wygaśnięciem terminu ważności … . pkt 6.
 • Jeżeli upłynął lub upłynie w niedługim czasie termin ważności wpisów związanych z kodem 95 zamieszczonych w kolumnach 11 i 12 na drugiej stronie dokumentu prawa jazdy (rewers), a wnioskodawca nadal korzysta z tych uprawnień należy dodatkowo załączyć wymagane dokumenty do potwierdzenia kwalifikacji > wydanie prawa jazdy > poz. 2 > potwierdzenie kwalifikacji zawodowej > pkt 4

3. Wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę danych w nim umieszczonych

(zmiana nazwiska, kodu terytorialnego właściwego z miejscem zamieszkania)

Od dnia 4 marca 2019 r. w dokumencie prawa jazdy nie umieszcza się adresu zamieszkania.

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. kserokopia dokumentu prawa jazdy – jeżeli osoba posiada
 3. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 4. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

• w przypadku składania wniosku przez rodzica kierowcy niepełnoletniego – dokument tożsamości rodzica

Uwaga!

 • Jeżeli upłynął lub upłynie w niedługim czasie termin ważności uprawnienia zamieszczony w kolumnie 11 na drugiej stronie prawa jazdy należy dodatkowo przedłożyć dokumenty wymagane do przedłużenia ważności uprawnienia > poz. 2 > wydanie prawa jazdy > pkt 6.
 • Jeżeli upłynął lub upłynie w niedługim czasie termin ważności wpisów związanych z kodem 95 zamieszczonych w kolumnach 11 i 12 na drugiej stronie dokumentu prawa jazdy należy dodatkowo załączyć wymagane dokumenty do potwierdzenia kwalifikacji > wydanie prawa jazdy > poz. 2 potwierdzenie kwalifikacji zawodowej > pkt 4

4. Wydanie prawa jazdy z wpisem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej lub ukończenie szkolenia okresowego

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych
 2. Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzająca ukończenie: kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego, kopia karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 3. Oświadczenie kierowcy o wykonywaniu przewozu drogowego różnymi pojazdami, dla których jest wymagane posiadanie prawa jazdy co najmniej jednej spośród kategorii C1, C1+E, C lub C+E oraz D1, D1+E, D lub D+E.
 4. Kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o którym mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Ważne: Wydane orzeczenie lekarskie powinno być opatrzone pieczątką lekarza uprawnionego do badań kierowców i badań profilaktycznych stosownie do zapisu w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

 1. Kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o którym mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Ważne: Wydane orzeczenie psychologiczne powinno być opatrzone pieczątką uprawnionego psychologa do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu stosownie do zapisu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

 1. kserokopia dokumentu prawa jazdy – jeżeli osoba posiada
 2. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 3. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga!

 • Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: 1) C1,C1+E,C,C+E 2) D1,D1+E,D,D+E
 • Kierowca obowiązany jest co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.
 • Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego.
 • Kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie obowiązku, o którym mowa powyżej, przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.
 • Badania lekarskie i psychologiczne o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym są przeprowadzane: 1. do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat; 2) po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia – co 30 miesięcy.
 • Pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne, o którym mowa 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat – w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

5. Wydanie prawa jazdy w związku z wygaśnięciem terminu ważności, w przypadku gdy termin ten nie został ustalony na podstawie orzeczenia lekarskiego albo orzeczenia psychologicznego lub zmianę terminu ważności prawa jazdy ze względu na upływ terminu ważności prawa jazdy w przypadku gdy termin ten został ustalony na podstawie orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami o ile jest wymagane
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami,

którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami o ile jest wymagane

 1. kserokopia dokumentu prawa jazdy – jeżeli osoba posiada
 2. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 3. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga !

 • Wymóg o którym mowa w punkcie 5 lit. b uznaje się za spełniony – w zakresie odpowiednich kategorii prawa jazdy w przypadku osoby, która posiada ważne orzeczenie lekarskie, wydane na podstawie art. 34 ust. 1 lub art. 60 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami lub art. 39 j ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Wymóg o którym mowa w punkcie 5 lit. c uznaje się za spełniony – w zakresie odpowiednich kategorii prawa jazdy w przypadku osoby, która posiada ważne orzeczenie lekarskie, wydane na podstawie art. 34 ust. 4 lub art. 60 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami lub art. 39 k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

6. Wymiana, przedłużenie ważności prawa jazdy wydanego za granicą, przez państwo członkowskie UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwo członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy europejskim Obszarze Gospodarczym

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. kserokopia dokumentu prawa jazdy – jeżeli osoba posiada
 3. orzeczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane
 4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane
 5. cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.
 6. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 7. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga!

 • Starosta, każdorazowo potwierdza autentyczność wydanego zagranicznego prawa jazdy
 • Do przedłużenia ważności uprawnienia stosuje się odpowiednio wytyczne zamieszczone w zakładce> wydanie prawa jazdy > poz. 2 > wydanie prawa jazdy w związku z wygaśnięciem terminu ważności … . > pkt 5
 • Do wpisania kodu 95 wymagane są dokumenty potrzebne do potwierdzenia kwalifikacji, zakładka >wydawanie prawa jazdy > poz. 2 > potwierdzenie kwalifikacji zawodowej > pkt 4

7. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. kserokopia dokumentu prawa jazdy – jeżeli osoba posiada
 3. kopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu.

Ważne: Nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem określonym w załączniku 1do dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie prawa jazdy (przekształcenie) (Dz.Urz.UE L 403 z 30.12.2006, str. 18 z późn.zm.) oraz w załącznikach 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie prawa jazdy (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003 r., str. 4, z późn.zm.; z późn.zm. Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 7, str. 441 z późn.zm.

 1. cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.
 2. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 3. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Obywatele Republiki Ukrainy dodatkowo obowiązani są przedłożyć:

 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Ważne: Do pobrania: Prawa jazdy > Zakładka -Wnioski i formularze > wniosek WK – 5
 • Dowód wpłaty za czynności konsularne – zakładka Opłaty – Inne opłaty > Opłaty za czynności konsularne > poz. 5

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga.

 • Starosta, każdorazowo potwierdza autentyczność wydanego zagranicznego prawa jazdy
 • Nie podlega wymianie prawo jazdy, które utraciło ważność.
 • Do wpisania kodu 95 wymagane są dokumenty potrzebne do potwierdzenia kwalifikacji zakładka >wydanie prawa jazdy > poz. 2 > potwierdzenie kwalifikacji zawodowej > pkt 4

8. Wymiana ważnego prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym lub państwo – stronę konwencji o ruchu drogowym gdzie wzór prawa jazdy nie odpowiada wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. kopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu.
 3. potwierdzenia przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego Ważne: Warunek ten nie dotyczy osoby gdzie na podstawie umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana bez wymogu sprawdzenia kwalifikacji.
 4. Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.
 5. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy

h) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga.

 • Starosta, każdorazowo potwierdza autentyczność wydanego zagranicznego prawa jazdy
 • Nie podlega wymianie prawo jazdy, które utraciło ważność.
 • Do wpisania kodu 95 wymagane są dokumenty potrzebne do potwierdzenia kwalifikacji zakładka > wydanie prawa jazdy > poz. 2 > potwierdzenie kwalifikacji zawodowej > pkt 4

9. Wymiana prawa jazdy z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. kserokopia dokumentu prawa jazdy – jeżeli osoba posiada
 3. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 4. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga.

 • Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2018 podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.
 • Do przedłużenia ważności prawa jazdy lub uprawnienia stosuje się odpowiednio wytyczne zamieszczone w zakładce > wydanie prawa jazdy > poz. 2 > Wydanie prawa jazdy w związku z wygaśnięciem terminu ważności … . > pkt 5
 • Do wpisania kodu 95 wymagane są dokumenty potrzebne do potwierdzenia kwalifikacji, zakładka > wydanie prawa jazdy > poz. 2 > potwierdzenie kwalifikacji zawodowej > pkt 4

10. Wymiana prawa jazdy z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tzw. prawo jazdy książeczkowe)

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. orzeczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami o ile jest wymagane
 4. kserokopia dokumentu prawa jazdy – jeżeli osoba posiada
 5. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 6. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga.

 • Do przedłużenia ważności prawa jazdy stosuje się odpowiednio wytyczne zamieszczone w zakładce > wydanie prawa jazdy > poz. 2 > Wydanie prawa jazdy w związku z wygaśnięciem terminu ważności … . > pkt 5
 • Do wpisania kodu 95 wymagane są dokumenty potrzebne do potwierdzenia kwalifikacji zakładka >wydanie prawa jazdy > poz. 2 > potwierdzenie kwalifikacji zawodowej > pkt 4

3. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

1. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający rok lub nieprzekraczający roku związany z koniecznością wydania nowego dokumentu stosownie do wydanego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego, egzaminu państwowego w ramach danej kategorii lub innych danych, które uległy zmianie.

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami Ważne: Przedkłada każda osoba wobec, której została wydana decyzja o skierowaniu na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie orzeczenia lekarskiego.
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami Ważne: Przedkłada każda osoba wobec, której została wydana decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie orzeczenia psychologicznego
 4. zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii Ważne: Przedkłada każda osoba wobec, której została wydana decyzja o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego
 5. pozytywny wynik kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego z części teoretycznej i praktycznej Ważne: wymagany od osób, którym od dnia zatrzymania decyzją prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok.
 6. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 7. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga:

 • Osoba, która musi poddać się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w ramach odpowiedniej kategorii jest obowiązana do pobrania w tutejszym urzędzie Profilu Kandydata na Kierowcę, który w tej specyfikacji wydawany jest tylko raz. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu kontrolnego, należy pobrać kolejny PKK tzw. przywrócenie po cofnięciu i przystąpić ponownie do egzaminu części teoretycznej i praktycznej.
 • Osoba, której zostały na podstawie wyroku sądu cofnięte uprawnienia na okres przekraczający rok podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.
 • Każda osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z powodu kierowania w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu decyzją Starosty jest kierowana na badania lekarskie i psychologiczne celem ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami oraz na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
 • Kierowcy mogą być wydane tylko te kategorie, dla których orzeczeniem lekarskim, psychologicznym nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami w ich zakresie oraz potwierdzono pozytywny wynik z egzaminu państwowego w ramach kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.
 • Do wpisania kodu 95 wymagane są dokumenty potrzebne do potwierdzenia kwalifikacji zakładka > wydawanie prawa jazdy > poz. 2 > potwierdzenie kwalifikacji zawodowej > poz. 4
 • Kierowca, który decyzją Starosty został skierowany na badania lekarskie jest obowiązany wykonać je w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
 • Kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii można odbyć w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 • Kierowca, który decyzją Starosty został skierowany na badania psychologiczne może wykonać je dowolnej pracowni psychologicznej na terenie całego kraju pod warunkiem, że zatrudniony psycholog posiada uprawnienia z psychologii transportu.

2. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy na okres przekraczający rok lub nieprzekraczający roku, dane zawarte w dokumencie prawa jazdy nie uległy zmianie na podstawie orzeczenia lekarskiego, psychologicznego i egzaminu państwowego oraz innych danych w nim zawartych.

Załączniki do wniosku:

 1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami Ważne: Przedkłada każda osoba wobec, której została wydana decyzja o skierowaniu na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie orzeczenia lekarskiego.
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami Ważne: Przedkłada każda osoba wobec, której została wydana decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie orzeczenia psychologicznego
 3. zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii Ważne: Przedkłada każda osoba wobec, której została wydana decyzja o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego
 4. pozytywny wynik kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego z części teoretycznej i praktycznej Ważne: wymagany od osób, którym od dnia zatrzymania decyzją prawa jazdy upłynął okres przekraczający rok.
 5. dowód uiszczenia opłaty
 6. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika
 7. Dokumenty do wglądu:
 • dowód tożsamości wnioskodawcy,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga:

 • Osoba, która musi poddać się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w ramach odpowiedniej kategorii jest obowiązana do pobrania w tutejszym urzędzie Profilu Kandydata na Kierowcę, który w tej specyfikacji wydawany jest tylko raz. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu kontrolnego, należy pobrać kolejny PKK tzw. przywrócenie po cofnięciu i przystąpić ponownie do egzaminu części teoretycznej i praktycznej.
 • Osoba, której zostały na podstawie wyroku sądu cofnięte uprawnienia na okres przekraczający rok podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.
 • Każda osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z powodu kierowania w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu jest decyzją kierowana przez starostę na badania lekarskie i psychologiczne celem ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami oraz na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
 • Kierowca, który decyzją Starosty został skierowany na badania lekarskie jest obowiązany wykonać je w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej”
 • Kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii można odbyć w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 • Kierowca, który decyzją Starosty został skierowany na badania psychologiczne może wykonać je dowolnej pracowni psychologicznej na terenie całego kraju pod warunkiem, że zatrudniony psycholog posiada uprawnienia z psychologii transportu.

3. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zatrzymaniu za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o 50 km/h i po przedłużeniu tego okresu do 6-m-cy

Załączniki do wniosku:

f) dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej

d) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

4. Przywrócenie po cofnięciu

1. Przywrócenie cofniętego uprawnienia na okres przekraczający rok lub nieprzekraczający roku związany z koniecznością wydania nowego dokumentu stosownie do wydanego orzeczenia lekarskiego, psychologicznego, egzaminu państwowego w ramach danej kategorii lub innych danych, które uległy zmianie. Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami Ważne: Przedkłada każda osoba wobec, której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia na podstawie orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych lub decyzja o skierowaniu na badania lekarskie
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami Ważne: Przedkłada każda osoba wobec, której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia na podstawie orzeczenia psychologiczne o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne
 4. pozytywny wynik kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego z części teoretycznej i praktycznej Ważne: wymagany od osób, które miały zatrzymane prawo jazdy na okres przekraczający rok w związku wydaną decyzją o cofnięciu uprawnień lub cofnięte w związku z wydanym wyrokiem sądu (zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych)
 5. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 6. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

 • dowód tożsamości wnioskodawcy,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga:

 • Osoba, która musi poddać się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji jest obowiązana do pobrania w tutejszym urzędzie Profilu Kandydata na Kierowcę,
 • Każda osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z powodu kierowania w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu jest decyzją kierowana przez starostę na badania lekarskie i psychologiczne celem ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami oraz na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
 • Do wpisania kodu 95 wymagane są dokumenty potrzebne do potwierdzenia kwalifikacji zakładka > wydanie prawa jazdy > poz. 2 > potwierdzenie kwalifikacji zawodowej > pkt.4
 • Dla osób, które posiadają decyzję o cofnięciu uprawnień jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania ponownego badania są „wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej”

2. Przywrócenie cofniętego uprawnienia: na okres przekraczający rok lub nieprzekraczający roku, dane zawarte w dokumencie prawa jazdy nie uległy zmianie na podstawie orzeczenia lekarskiego, psychologicznego i egzaminu państwowego oraz innych danych w nim zawartych

Załączniki do wniosku:

 1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami Ważne: Przedkłada każda osoba wobec, której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia na podstawie orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych lub decyzja o skierowaniu na badania lekarskie
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami Ważne: Przedkłada każda osoba wobec, której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia na podstawie orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych lub decyzja o skierowaniu na badania lekarskie
 3. pozytywny wynik kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego z części teoretycznej i praktycznej Ważne: wymagany od osób, które miały zatrzymane prawo jazdy na okres przekraczający rok w związku wydaną decyzją o cofnięciu uprawnień lub wydaną decyzję o cofnięciu uprawnienia z uwagi na utratę kwalifikacji (negatywny wynik z egzaminu z egzaminu państwowego) lub niezgłoszenie się we wskazanym terminie na egzamin państwowy).
 4. dowód uiszczenia opłaty
 5. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

 • dowód tożsamości wnioskodawcy,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga:

 • Osoba, która musi poddać się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji jest obowiązana do pobrania w tutejszym urzędzie Profilu Kandydata na Kierowcę,
 • Osoba, której zostały na podstawie wyroku sądu decyzją starosty cofnięte uprawnienia na okres przekraczający rok podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.
 • Każda osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z powodu kierowania w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu jest decyzją kierowana przez starostę na badania lekarskie i psychologiczne celem ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami oraz na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
 • Dla osób, które posiadają decyzję o cofnięciu uprawnień jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania ponownego badania są „wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej”

3. Wydanie prawa jazdy z blokadą alkoholową – przywrócenie po cofnięciu

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. postanowienie sądu rejonowego o zakazie prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową
 1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami Ważne: Przedkłada każda osoba wobec, której została wydana decyzja o skierowaniu na badania lekarskie w celu stwierdzenia braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie orzeczenia lekarskiego.
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami Ważne: Przedkłada każda osoba wobec, której została wydana decyzja o skierowaniu na badania psychologiczne w celu stwierdzenia braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie orzeczenia psychologicznego.
 1. zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii Ważne: Przedkłada każda osoba wobec, której została wydana decyzja o skierowaniu na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy z powodu nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego
 2. pozytywny wynik kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego z części teoretycznej i praktycznej Ważne: wymagany od osób, którym na podstawie wyroku sądu decyzją starosty cofnięto uprawnienia na okres przekraczający rok.
 3. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 4. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga!

 • Osoba, która musi poddać się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji jest obowiązana do pobrania we właściwym urzędzie Profilu Kandydata na Kierowcę.
 • Każda osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych z powodu kierowania w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu jest decyzją kierowana przez starostę na badania lekarskie i psychologiczne celem ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami oraz na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
 • Do wpisania kodu 95 wymagane są dokumenty potrzebne do potwierdzenia kwalifikacji zakładka > wydanie prawa jazdy > poz. 2 > potwierdzenie kwalifikacji zawodowej > pkt 4
 • Po spełnieniu wszystkich wymagań starosta wydaje decyzję o przywróceniu uprawnień i prawo jazdy z kodem 69 (jazda tylko pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową do zakończenia zakazu)
 • Pojazd w którym zamontowano blokadę alkoholową musi posiadać badanie techniczne oraz świadectwo kalibracji urządzenia.

4. Cofnięte uprawnienia w wyniku popełnienia w okresie dwóch lat od wydania po raz pierwszy prawa jazdy trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji albo jednego przestępstwa albo 20 punktów w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy lub kierowania pojazdem w przedłużonym okresie do 6 m-cy zatrzymania prawa jazdy

Załączniki do wniosku:

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – nie dotyczy prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B, B+E,T.
 4. odbyte szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii
 5. otrzymania od ośrodka egzaminowania – informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego dla osoby, zamieszczonej w profilu kandydata na kierowcę, odpowiednim do uzyskanej kategorii.
 6. dowód wpłaty za wydanie nowego prawa jazdy
 7. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

 • dowód tożsamości wnioskodawcy,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga:

 • Osoba w stosunku do której została wydana przedmiotowa decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, może uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami

5. Przekroczenie 24 pkt w ciągu roku – kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

Załączniki do wniosku:

 1. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
 2. pozytywny wynik kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w formie egzaminu państwowego z części teoretycznej i praktycznej
 3. dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy
 4. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

• dowód tożsamości wnioskodawcy,
• w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga !

 • Osoba skierowana na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji po przekroczeniu 24 punktów w celu przystąpienia do egzaminu kontrolnego jest zobowiązana do pobrania w urzędzie PKK – Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie posiadanych kategorii, po uprzednim przedłożeniu orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.
 • Wygenerowany profil w tej specyfikacji wydawany jest tylko raz na każdą posiadaną kategorię. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu państwowego należy zgłosić się w następnym dniu do urzędu i pobrać PKK – przywrócenie po cofnięciu.
 • Kierowcy, który nie podda się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w jak najkrótszym możliwym czasie od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji zostaną cofnięte uprawnienia.
 • Każdorazowo po utracie kwalifikacji w wyniku uzyskania negatywnego wyniku w zakresie posiadanej kategorii, starosta obligatoryjnie decyzją cofa uprawnienia, a po złożeniu egzaminu z pozytywnym wynikiem wydaje decyzję o przywróceniu uprawnień.
 • Każdorazowe wydanie prawa jazdy z odzyskaną kategorią, o ile osoba będzie o to wnioskować wiąże się z wymianą dokumentu prawa jazdy – zakładka > wydanie prawa jazdy > poz. 2 > zmiana danych w dokumencie prawa jazdy > pkt 3.
 • Zatrzymany dokument można wydać tylko w przypadku jeżeli osoba uzyska pozytywny wynik z egzaminu państwowego w zakresie wszystkich posiadanych kategorii.

6. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy zgodnego z Konwencją Genewską i Konwencją Wiedeńską

Załączniki do wniosku:

a) Kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych.

b) kopii posiadanego prawa jazdy wydanego przez polski organ

f) dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy

d) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Uwaga!

1. Osoba ubiegająca się o wydanie międzynarodowego prawa jazdy może jednocześnie zawnioskować o wydanie prawa jazdy wydanego na podstawie Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. i Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. w tym celu obowiązana jest w części C wniosku o wydanie prawa jazdy wybrać właściwą dla siebie opcję i załączyć dwie fotografie.

2. Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest przez każdego starostę, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą na podstawie krajowego prawa jazdy na okres trzech lat nie dłużej niż okres ważności krajowego prawa jazdy

3. Prawo jazdy wydane w Konwencji Genewskiej na trzy lata może zostać zakwestionowane przez państwo określone w niniejszej konwencji po upływie rocznego okresu, bowiem stosownie do zawartego w niej zapisu, międzynarodowe prawo jazdy Konwencji Genewskiej wydane winno być na okres jednego roku.

4. Lista państw należących do obydwu konwencji zamieszczona jest na stronie www.obywatel.gov.pl

7. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

7. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

1. Wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane:

Załączniki do wniosku

 1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pojazdem uprzywilejowanym
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
 3. zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
 4. w stosunku do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. tj o ochronie przeciwpożarowej (tj. urząd gminy lub miasta pod, który podlega dana jednostka OSP), potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.
 5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia
 6. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

 • dowód tożsamości wnioskodawcy,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga !

 • Pojazdem uprzywilejowanym może kierować osoba, która posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii i posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.
 • Wymagany minimalny wiek – ukończone 21 lat.
 • Obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. tj. funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych.
 • Koszty badania lekarskiego, psychologicznego oraz wydania zezwolenia dla ochotniczych straży pożarnych finansowane są z budżetu gminy.

2. Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Załączniki do wniosku

 1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pojazdem uprzywilejowanym
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
 3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia
 4. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

 • dowód tożsamości wnioskodawcy,
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga !

 • Wobec kierowcy, któremu upłynie termin ważności wydanego zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi wartości pieniężne mają zastosowanie przepisy odpowiednio do wydania zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne.
 • Koszty badania lekarskiego, psychologicznego i wydania zezwolenia dla ochotniczych straży pożarnych finansowane są z budżetu gminy.

3. Rozszerzenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne

Załączniki do wniosku

 1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pojazdem uprzywilejowanym
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi
 3. zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne
 4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia
 5. pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Dokumenty do wglądu:

 • dowód tożsamości wnioskodawcy
 • w przypadku działania przez pełnomocnika – dokument tożsamości pełnomocnika

Uwaga !

 • W stosunku do funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa powyżej, rozszerzenie zakresu zezwolenia, następuje odpowiednio do przedstawionego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
 • Obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. tj. funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych.
 • Koszty badania lekarskiego, psychologicznego i wydania zezwolenia dla ochotniczych straży pożarnych finansowane są z budżetu gminy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z przepisami wykonawczymi

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym