Dokonanie wpisu lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wniosek dostępny w zakładce:  Wnioski i formularze

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (KLIENTA):
 1. Wniosek o dokonanie wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy potwierdzającym, że:
 • dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą,
 • wnioskodawca zna i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców.
 1. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
 1. Dotychczasowe zaświadczenie o dokonaniu wpisu – w przypadku dokonania rozszerzenia zakresu wpisu.
 2. Potwierdzenie wniesienia opłat.

OPŁATY:  zakładka opłaty

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA:

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest obowiązany:

1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu, listę uczestników kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych w ramach danego kursu,

2) prowadzić dokumentację kursu;

3)prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu zawierający termin, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć,

4)  umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach,

5) składać staroście dokumenty zawierające informację o przeprowadzonych kursach:

a) do dnia 31 stycznia każdego roku – w zakresie dotyczącym poprzedniego roku,

b) w terminie 14 dni od dnia, w którym przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców lub w którym wydano decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców – w zakresie dotyczącym okresu od dnia 1 stycznia bieżącego roku do tego dnia.

WYKAZ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW Z POWIATU SUSKIEGO

 1. 00071215, Zbigniew Talaga Ośrodek Szkolenia Kandydatów na Kierowców, Kategoria A2, B, 34-210 Tarnawa Dolna 397
 2. 00081215, Stanisław Dyrcz Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria A1, A, B, 34-221 Skawica 494
 3. 00111215, Szkolenie Kierowców – Nauka Jazdy Grzegorz Hołowczak, Kategoria A1, A, A2, AM, B1, B, C, BE, CE, D, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 18a
 4. 00131215, Sławomir Trzop Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria, A1,A2, A, B, C, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 62
 5. 00141215, Jerzy Starzak Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria A1, A2, A, B, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 62
 6. 00181215, Stanisław Wadowski Ośrodek Szkolenia Kierowców, Kategoria B, 34-210 Marcówka 191
 7. 00201215, Wojciech Wilczek OSK Autobelfer, Kategoria B, 34-220 Maków Podhalański ul. Moniuszki 6
 8. 00231215, Andrzej Kozieł, Kategoria  B, 34-220 Białka 604
 9. 00251215, Ośrodek Szkolenia Kierowców – Bogusław Surówka, Kategoria  B, 34-205 Stryszawa 278B
 10. 00281215, OSK LUZIK Michał Cygan, Kategoria AM,A1, A2,A,  B, 34-220 Grzechynia 316
 11. 00341215, Nauka Jazdy SPEED Sławomir Suwada, Kategoria B, 34-210 Zembrzyce 609
 12. 00351215, Nauka Jazdy „Grzechyńka Jacek”, Kategoria B, 34-234 Osielec 513
 13. 00361215, Szkolenie Kandydatów na Kierowców Marcin Szuber, Kategoria AM, A1, A2, A, B, C, BE, CE, 34-221 Skawica 676
 14. 00421215, Ośrodek Szkolenia Kierowców Łukasz Gałka, Kategoria B, 34-236 Sidzina 734
 15. 00471215 Centrum Szkolenia Zawodowego HOŁEK Tomasz Hołowczak, kategoria AM,A1,A2,A,B,BE,C,CE,D, 34-240 Jordanów Rynek 18 A
 16. 16. 00481215 Piotr Szramowiat Ośrodek Szkolenia Kierowców, kategoria B, 34-206 Krzeszów Kuków 52
 17. 17. 00491215 Grzegorz Kachnic Ośrodek Szkolenia Kierowców “GALOP”, kategoria A,B, 34-211 Budzów 798
 18.  011215/SZ Zespół Szkół im. W. Goetla, kategoria B, 34-200 Sucha Beskidzka ul.Kościelna 5

Dokonanie wpisu lub zmiany wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

Wniosek dostępny w zakładce  wnioski i formularze

DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (KLIENTA):

 1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
 2. Ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców).
 3. Ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców).
 4. Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów.
 5. Oświadczenie, że wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za: a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 6. Wyraźną fotografię.
 7. W przypadku instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3 – letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz dotychczasową legitymację instruktora.
 8. Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.
 9. Potwierdzenie wniesienia opłat.

OPŁATY: zakładka opłaty

INFORMACJE DODATKOWE DLA KLIENTA:

Oprócz wymagań określonych w pkt. 5 niniejszej procedury, osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji instruktorów powinna posiadać prawo jazdy:

 1. Kategorii A przez okres co najmniej 2 lat (dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A).
 2. Kategorii B przez okres co najmniej 2 lat (dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii B).
 3. Kategorii T przez okres co najmniej 2 lat (dotyczy osób, które ubiegają się o uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T).
 4. Odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć w kategorii: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E przez okres co najmniej roku (dotyczy wyłącznie instruktorów, którzy posiadają co najmniej 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B).
 5. Kategorii B przez okres co najmniej 2 lat oraz pozwolenie do kierowania tramwajem (dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem).