Do podstawowych zadań Wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 1. w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów:
 1. Prowadzenie postepowań związanych z rejestracją pojazdów,
 2. Prowadzenie postępowań związanych z rejestracją czasową pojazdów,
 3. Prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniem o zbyciu i nabyciu pojazdów,
 4. Prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniem o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
 5. Prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniem o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
 6. Prowadzenie postępowań związanych z zawiadomieniem o zmianie współwłasności pojazdu,
 7. Prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniem o ustanowieniu lub zniesieniu zastawu rejestrowego na pojeździe,
 8. Prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniem o wymianie podwozia lub ramy w pojeździe,
 9. Prowadzenie postępowań związanych z czasowym wycofaniem pojazdów z ruchu,
 10. Prowadzenie postępowań związanych z wyrejestrowaniem pojazdów na wniosek strony oraz z urzędu,
 11. Prowadzenie postępowań związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów,
 12. Kierowanie na dodatkowe badanie techniczne pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym,
 13. Prowadzenie postępowań i nadkładanie kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia lub naruszenie obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu w terminie 30 dni,
 14. Wprowadzanie danych określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym do centralnej ewidencji pojazdów,
 15. Prowadzenie postępowań związanych z wydaniem decyzji na nadanie i nabicie cech identyfikacyjnych pojazdów w przypadkach określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym,
 16. Prowadzenie postępowań związanych z wydaniem decyzji na wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej pojazdu,
 17. Zwracanie zatrzymanych elektronicznie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyny ich zatrzymania,
 18. Wydawanie wtórników pozwoleń czasowych, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych oraz tablic rejestracyjnych,
 19. Wydawanie dodatkowych tablic rejestracyjnych,
 20. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu,
 21. Wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
 22. Generowanie i przekazywanie informacji podatkowych dla urzędu gminy oraz dla urzędu skarbowego o zarejestrowanych pojazdach,
 23. Sporządzanie sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazywanych na rachunek Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
 24. Współdziałanie z innymi organami i instytucjami w zakresie udzielania informacji o pojazdach zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym,
 25. Wyjaśnianie niezgodności,
 26. Tworzenie akt pojazdów i ich przechowywanie do czasu wyrejestrowania lub ubycia pojazdu,
 27. Przekazywanie akt pojazdów wyrejestrowanych oraz ubyłych do archiwum zakładowego.
 1. w zakresie ewidencji kierowców, wydawania i zatrzymywania praw jazdy:
 1. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem praw jazdy,
 2. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem międzynarodowego prawa jazdy,
 3. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem profilu kandydata na kierowcę,
 4. Prowadzenie postępowań związanych z cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami,
 5. Prowadzenie postepowań związanych z przywróceniem uprawnień do kierowania pojazdami, po ustaniu przyczyn cofnięcia,
 6. Prowadzenie postępowań związanych z kierowaniem na badania lekarskie, psychologiczne oraz kurs reedukacyjny zgodnie z ustawa o kierujących pojazdami,
 7. Prowadzenie postępowań związanych z utratą kwalifikacji,
 8. Prowadzenie postępowań związanych z zatrzymaniem prawa jazdy oraz jego zwrotem,
 9. Prowadzenie postępowań związanych z zatrzymaniem prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym oraz uchyleniem decyzji ,
 10. Prowadzenie postępowań związanych z wydaniem zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 11. Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień, co, do których został orzeczony zakaz,
 12. Zawiadamianie o wykonaniu środka karnego, w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 13. Przesyłanie akt kierowców „na żądanie innych urzędów”,
 14. Wprowadzanie danych określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym do centralnej ewidencji kierowców,
 15. Tworzenie akt kierowców i ich przechowywanie do czasu sporządzenia aktu zgonu osoby, której dotyczą lub otrzymania informacji o zgodnie tej osoby z rejestru PESEL,
 16. Współdziałanie z innymi organami i instytucjami w zakresie udzielania informacji o kierowcach zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym,
 17. Wyjaśnianie niezgodności.

III. w zakresie stacji kontroli pojazdów i uprawnień diagnostów:

 1. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzanych stacje kontroli pojazdów,
 2. Prowadzenie postępowań związanych z wpisywaniem przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 3. Prowadzenie postępowań związanych z wykreślaniem przedsiębiorców z rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
 4. Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
 5. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych,
 6. Prowadzenie postępowań związanych z cofaniem uprawnień do wykonywania badań technicznych,
 7. Udzielania informacji publicznej,
 8. Przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

IV. w zakresie ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów nauki jazdy:

 1. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 2. Prowadzenie postępowań związanych z wpisem i skreślaniem przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
 3. Prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzanych szkolenie,
 4. Wydawanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
 5. Prowadzenie ewidencji instruktorów,
 6. Prowadzenie postępowań związanych z wpisywaniem i skreśleniem instruktorów z ewidencji instruktorów,
 7. Prowadzenie ewidencji wykładowców,
 8. Prowadzenie postepowań związanych z wpisywaniem i skreślaniem wykładowców z ewidencji wykładowców,
 9. Sprawowanie nadzoru pod szkoleniem,
 10. Udzielanie informacji publicznej,
 11. Przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ewidencji kierowców

V. w zakresie usuwania pojazdów z drogi i parkingów strzeżonych:

 1. Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi na mocy art. 130a PORD,
 2. Powierzenie realizacji ww. zadań wykonawcy wyłonionemu na mocy przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
 3. Postępowanie z pojazdami, wobec których orzeczono przepadek na rzecz powiatu,
 4. Opracowywanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi na terenie powiatu suskiego i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych oraz ustalenie wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usuwania pojazdów.

VI. w zakresie transportu:

 1. Prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 2. Prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 3. Prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą,
 4. Prowadzenie postępowań związanych z udzieleniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 5. Prowadzenie postępowań w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji przewoźnika drogowego, zarządzającego transportem lub osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem,
 6. Wydawanie wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób,
 7. Przenoszenie w drodze decyzji administracyjnej uprawnień wynikających zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 8. Prowadzenie postępowań związanych ze zmianą danych zawartych w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji,
 9. Prowadzenie postępowań związanych z zawiadomieniem o zawieszeniu w całości albo części wykonywania transportu drogowego,
 10. Prowadzenie postępowań związanych z procedurą zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 11. Prowadzenie postepowań w sprawie cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 12. Prowadzenie postępowań związanych z wygaśnięciem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
 13. Prowadzenie postępowań w zakresie stwierdzenia niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi,
 14. Prowadzenie postępowań w zakresie udzielenia zezwolenia na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów drogowych osób w krajowym transporcie drogowym,
 15. Uzgadnianie wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych oraz regularnych specjalnych przewozów drogowych osób w krajowym transporcie drogowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,
 16. Prowadzenie postępowań w zakresie zmiany zezwolenia,
 17. Prowadzenie postępowań w zakresie wygaszenia zezwolenia,
 18. Prowadzenie postępowań w zakresie cofnięcia zezwolenia
 19. Prowadzenie postepowań w zakresie wydania zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 20. Przekazywanie danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 21. Prowadzenie postepowań w zakresie kontroli przedsiębiorców ,
 22. Prowadzenie postepowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych na mocy ustawy o transporcie drogowym,
 23. Przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji na podstawie ustawy o transporcie drogowym,
 24. Planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego,
 25. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
 26. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.