Nagroda Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego; przyznawanie honorowego tytułu "Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego"

Uchwała Nr 0049/XLIII/262/2002
Rady Powiatu Suskiego
z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie: ustanowienia Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz przyznawania honorowego tytułu „Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art.7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 nr 13 poz. 123) Rada Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustanawia się Nagrodę Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, zwaną dalej „Nagrodą”

2. Ustanawia się nagrodę w formie honorowego tytułu “Mecenas Kultury Powiatu Suskiego”, zwaną dalej „Tytułem”.

§ 2

1. Celem ustanowienia „Nagrody” jest uhonorowanie i wyróżnienie twórców, animatorów i organizatorów kultury za wybitne i oryginalne osiągnięcia w zakresie twórczości kulturalnej, upowszechnianie i wspieranie kultury i sztuki oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

2. Celem ustanowienia „Tytułu” jest wyróżnienie osób fizycznych i prawnych w szczególny sposób wspierających działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

§ 3

Nagroda Starosty Suskiego przyznawana jest w formie nagrody pieniężnej i okolicznościowego dyplomu.

Honorowy tytuł “Mecenas Kultury Powiatu Suskiego” jest honorowym wyróżnieniem, potwierdzonym specjalną statuetką oraz prawem posługiwania się tytułem i logo nagrody w działaniach reklamowych i promocyjnych laureata, przez jeden rok.

§ 4

Za kryteria przyznawania „Nagrody” uznaje się: oryginalność, wartość, poziom oraz inne walory uznawane za ważne dla oceny osiągnięć i dzieł twórczych w dziedzinach określonych w § 2.

2. Za kryteria przyznawania „Tytułu” uznaje się: wartość i znaczenie podejmowanych przez osoby i instytucje działań wspierających kulturę, w różnych formach pomocy materialnej lub rzeczowej, a w szczególności przedsięwzięć ważnych dla oblicza kulturalnego Powiatu Suskiego.

§ 5

1. Zgłoszenia kandydatów do „Nagrody” i „Tytułu” mogą składać:

– instytucje kultury,

– stowarzyszenia kulturalne i związki twórcze,

– Zarząd Powiatu Suskiego,

– Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

2. Zgłoszenie powinno zawierać:
– dane osobowe kandydata,
– informacje dotyczące dotychczasowej działalności lub osiągnięcia, za które „Nagroda” lub „Tytuł” mają być przyznane.
– uzasadnienie zgłoszenia,

– nazwę, adres i podpis zgłaszającego,

– datę sporządzenia wniosku.

3. Zgłoszenia składa się składa się w biurze Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej do dnia 31 stycznia roku, w którym przyznawane są nagrody.

§ 6

Powołuje się Kapitułę, która po rozpatrzeniu złożonych zgłoszeń przyznawać będzie Nagrodę Starosty Suskiego oraz honorowy tytuł „Mecenas Kultury Powiatu Suskiego”.

W skład Kapituły wchodzą:

Starosta Suski, Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego, Członek Zarządu Powiatu wyznaczony przez Zarząd, Przewodniczący właściwej dla sprawy Komisji Rady Powiatu Suskiego, Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji.

3. Kapituła może poszerzyć swój skład o laureatów Nagrody z lat poprzednich.

§ 7

Posiedzenia Kapituły zwołuje Starosta Suski.

Regulamin pracy Kapituły przyjęty zostanie na jej pierwszym posiedzeniu.

§ 8

Nagrody są finansowane ze środków wydzielonych na ten cel w budżecie Powiatu Suskiego na wniosek Zarządu Powiatu Suskiego

Wysokość środków przeznaczonych na Nagrodę Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wynosi: 3.000 zł.

Kapituła może przyznać od 1 do 3 „Nagród” w ramach przeznaczonej na ten cel kwoty.

§ 9

Rada Powiatu Suskiego na wniosek Zarządu Powiatu, może w poszczególnych latach ustalić inną wysokość nagród.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Do pobrania:

– Zgłoszenie do nagrody starosty suskiego.pdf

Nagroda Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu Powiatu suskiego

1. Nagrody są przyznawane:

1.a) zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sportowe w okresie minionego roku kalendarzowego przez co rozumie się udział w zawodach rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, jak również zdobycie medalu Mistrzostw Polski oraz podczas oficjalnych zawodów rangi Pucharu Świata, Pucharu Europy, w szczególności dotyczących dyscyplin olimpijskich.

1.b) uczniom reprezentującym szkoły z terenu powiatu suskiego osiągającym najwyższe wyniki sportowe w okresie minionego roku szkolnego w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży województwa małopolskiego przez co rozumie się zdobycie medali w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim organizowanych w ramach tego współzawodnictwa.

1.c) trenerom – za osiągnięcie przez zawodników trenowanych przez tego trenera wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym opisanych w pkt 1a.

2. Zgłoszenia kandydatów do „Nagród” mogą składać:

a) dyrektorzy szkół, do których uczęszcza zawodnik,

b) zarządy klubów sportowych,

c) stowarzyszenia i instytucje kultury fizycznej,

d) organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego,

f) Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Suskiego.

g) Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji

3. Wnioski (tu dać odnośnik do wzoru wniosku)

4. Wnioski należy składać na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b 34-200 Sucha Beskidzka do dnia 30 czerwca roku w którym nagroda ma być przyznana. Decyduje data wpływu do kancelarii urzędu.

5. Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji, ul. Kościelna 5b, I piętro, pokój 112-113, tel. (033) 875-79-40, tel. centrala (0-33) 875-79-00, w.940, 941

Dokumenty do pobrania:

– Regulamin Nagrody Powiatu Suskiego

– Wniosek Nagroda Powiatu Suskiego