Nagroda Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego; przyznawanie honorowego tytułu "Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego"

 

1a. Celem ustanowienia Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, jest uhonorowanie i wyróżnienie twórców, animatorów i organizatorów kultury za wybitne i oryginalne osiągnięcia w zakresie twórczości kulturalnej, upowszechnianie i wspieranie kultury i sztuki oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

1b. Celem ustanowienia honorowego tytułu „Mecenas Kultury Powiatu Suskiego” jest wyróżnienie osób fizycznych i prawnych w szczególny sposób wspierających działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

2a.Nagroda Starosty Suskiego przyznawana jest w formie nagrody pieniężnej i okolicznościowego dyplomu.

2b.Honorowy tytuł “Mecenas Kultury Powiatu Suskiego” jest honorowym wyróżnieniem, potwierdzonym specjalną statuetką oraz prawem posługiwania się tytułem i logo nagrody w działaniach reklamowych i promocyjnych laureata, przez jeden rok.

3a.Za kryteria przyznawania Nagrody Starosty Suskiego uznaje się: oryginalność, wartość, poziom oraz inne walory uznawane za ważne dla oceny osiągnięć i dzieł twórczych w zakresie twórczości kulturalnej, upowszechnianie i wspieranie kultury i sztuki oraz ochronę dziedzictwa kulturowego.

3b. Za kryteria przyznawania honorowego tytułu „Mecenas Kultury Powiatu Suskiego” uznaje się: wartość i znaczenie podejmowanych przez osoby i instytucje działań wspierających kulturę, w różnych formach pomocy materialnej lub rzeczowej, a w szczególności przedsięwzięć ważnych dla oblicza kulturalnego Powiatu Suskiego.

4a. Zgłoszenia kandydatów do „Nagrody” i „Tytułu” mogą składać:

– instytucje kultury,

– stowarzyszenia kulturalne i związki twórcze,

– Zarząd Powiatu Suskiego,

– Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

4b. Zgłoszenie powinno zawierać:
– dane osobowe kandydata,
– informacje dotyczące dotychczasowej działalności lub osiągnięcia, za które Nagroda Starosty Suskiego lub honorowy tytuł „Mecenas Kultury Powiatu Suskiego” mają być przyznane.
– uzasadnienie zgłoszenia,

– nazwę, adres i podpis zgłaszającego,

– datę sporządzenia wniosku.

4c. Zgłoszenia składa się składa się w biurze Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej do dnia 31 stycznia roku, w którym przyznawane są nagrody.

5.Zgłoszenia rozpatruje i Nagrodę Starosty Suskiego oraz honorowy tytuł „Mecenas Kultury Powiatu Suskiego” przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą: Starosta Suski, Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego, Członek Zarządu Powiatu wyznaczony przez Zarząd, Przewodniczący właściwej dla sprawy Komisji Rady Powiatu Suskiego, Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji. Kapituła może poszerzyć swój skład o laureatów Nagrody z lat poprzednich.

6.Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury są finansowane ze środków wydzielonych na ten cel w budżecie Powiatu Suskiego na wniosek Zarządu Powiatu Suskiego. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi: 6.000 zł. Kapituła może przyznać od 1 do 3 „Nagród” w ramach przeznaczonej kwoty. W związku z obchodami jubileuszów związanych z funkcjonowaniem Powiatu Suskiego kapituła może przyznać w danym roku dwie dodatkowe nagrody i zwiększyć ich łączną kwotę do 7.500 zł. Rada Powiatu Suskiego na wniosek Zarządu Powiatu, może w poszczególnych latach ustalić inną wysokość nagród.

 

Do pobrania:

– Zgłoszenie do nagrody starosty suskiego (pdf)

– Zgłoszenie do nagrody starosty suskiego (doc)

Nagroda Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu Powiatu suskiego
  1. Nagrody są przyznawane:

1) osobom aktualnie zamieszkałym lub urodzonym na terenie powiatu suskiego lub reprezentującym kluby z terenu powiatu suskiego, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe indywidualnie lub drużynowo w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w ramach wydarzeń sportowych organizowanych przez krajową lub międzynarodową federację sportową właściwą dla danego sportu mające znaczenie dla mieszkańców Powiatu Suskiego. Lista sportów ważnych dla Powiatu Suskiego zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

2) uczniom aktualnie zamieszkałym lub urodzonym na terenie powiatu suskiego lub reprezentującym szkoły z terenu powiatu suskiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w ramach współzawodnictwa sportowego szkół organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, przez co rozumie się zajęcie pierwszego miejsca indywidualnie lub drużynowo podczas szkolnych finałów na szczeblu wojewódzkim.

 3) osobom aktualnie zamieszkałym lub urodzonym na terenie powiatu suskiego lub reprezentującym kluby z terenu powiatu suskiego, którzy osiągnęli wynik sportowy ważny dla mieszkańców powiatu suskiego i tym samym przyczyniają się do popularyzacji wszelkich form aktywności fizycznej.

 

4) trenerom – aktualnie zamieszkałym lub urodzonym na terenie powiatu suskiego lub reprezentującym kluby z terenu powiatu suskiego za osiągnięcie trenowanych przez nich zawodników wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, opisanych w pkt 1). 

  1. Zgłoszenia kandydatów do „Nagród” mogą składać:

 a) pełnoletnia osoba fizyczna,

b) ustawowy przedstawiciel lub opiekun prawny – w imieniu niepełnoletniego lub z innych względów nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnej kandydata do Nagrody,

c) stowarzyszenia kultury fizycznej. 

  1. Wnioski należy składać na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b 34-200 Sucha Beskidzka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych) na adres: sport@powiatsuski.pl w terminach:

a) w odniesieniu do osób wymienionych w 1 ust. 1 pkt 1), 3) i 4) do 31.01 w każdym kolejnym roku, w którym Nagroda lub Wyróżnienie ma być przyznana,

b) w odniesieniu do osób wymienionych w 1 ust. 1 pkt 2 do 30.06 roku w każdym kolejnym roku, w którym Nagroda lub Wyróżnienie ma być przyznana.

 

Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji, ul. Kościelna 5b, I piętro, pokój 112-113, tel. (033) 875-79-40, tel. centrala (0-33) 875-79-00, w.940, 941

 

Dokumenty do pobrania: