Wydział zajmuje się upowszechnianiem i wspieraniem różnych form kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zbieraniem informacji o możliwościach pozyskiwania funduszy pomocowych. Wydziałem kieruje naczelnik.

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie następujących spraw:
w zakresie kultury, promocji i turystyki
1) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną,
2) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
3) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu, tworzeniem i prowadzeniem instytucji kultury,
4) współorganizowanie imprez kulturalnych na terenie powiatu,
5) współdziałanie z samorządowymi jednostkami kultury, stowarzyszeniami i szkołami,
6) koordynacja kalendarza imprez kulturalnych odbywających się w danym roku na terenie powiatu,
7) wnioskowanie o przyznanie Nagrody Starosty w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz statuetki i dyplomu dla Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego,
8) prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem Nagrody Starosty w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz statuetki i dyplomu dla Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego,
9) współdziałanie z instytucjami muzealniczymi,
10) współdziałanie z biblioteką samorządową, realizującą zadania biblioteki powiatowej,
11) ustalanie założeń programowo – artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz współdziałanie przy ich organizacji,
12) współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
13) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań w zakresie:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b) turystyki i krajoznawstwa, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, a także prowadzenie kontroli merytorycznych i ocen realizacji zadań zleconych,
14) prowadzenie spraw związanych ze współpracą powiatu z partnerami zza granicy w tym:
a) organizowanie pobytu zaproszonych do powiatu delegacji,
b) organizowanie wyjazdów zaproszonych przedstawicieli powiatu za granicę,
c) zlecanie tłumaczeń korespondencji partnerskiej.
15) realizacja własnych projektów z zakresu kultury i współpracy zagranicznej oraz poszukiwanie źródeł ich finansowania ze środków zewnętrznych,
16) opracowywanie corocznych sprawozdań dotyczących kultury w powiecie oraz promocji,
17) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych o powiecie suskim,
18) opracowywanie i umieszczania na stronie internetowej starostwa artykułów z zakresu spraw prowadzonych przez wydział,
19) organizowanie i udział w targach turystycznych i innych wydarzeniach promujących powiat i region,
20) promowanie potencjału kulturalnego i turystycznego powiatu suskiego w kraju i zagranicą,
21) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie popularyzacji, upowszechniania i rozwoju turystyki,
22) współpraca z gminami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie związanym z informacją turystyczną o powiecie i regionie,
23) prowadzenie spraw związanych z identyfikacją wizualną powiatu,
24) przygotowywanie pism okolicznościowych, listów gratulacyjnych, dyplomów,
25) współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków i z gminami w zakresie opieki nad zabytkami na terenie powiatu,
26) prowadzenie spraw o zabezpieczeniu dóbr kultury w formie tymczasowego zajęcia,
27) umieszczania w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków znaku, że zabytek podlega ochronie,
28) ustanawiania na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków społecznego opiekuna zabytków,
29) prowadzenie spraw związanych z przynależnością powiatu do związków, organizacji i partnerstw lokalnych,

w zakresie kultury fizycznej
30) organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dzieci szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych – System Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Powiatu Suskiego,
31) współpraca w zakresie opracowywania i ustalania kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie powiatu,
32) współpraca z Zarządami Miejskimi i Gminnymi Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Suskiego w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie powiatu, 33) współpraca z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Krakowie w zakresie organizacji imprez rejonowych i udziału dzieci i młodzieży z powiatu w zawodach szczebla wojewódzkiego,
33) współpraca z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Krakowie w zakresie organizacji imprez rejonowych i udziału dzieci i młodzieży z powiatu w zawodach szczebla wojewódzkiego,
34) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i uczniowskimi klubami sportowymi w zakresie sportu i rekreacji,
35) współorganizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i sportu,
36) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym zlecanie organizacjom Pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, a także prowadzenie kontroli merytorycznych i ocen realizacji zadań zleconych,
37) administrowanie powiatową stroną www.sport.powiatsuski.pl, w tym:
a) opracowywanie i zamieszczanie zapowiedzi oraz relacji z zawodów powiatowych, rejonowych, wojewódzkich, w których biorą uczniowie ze szkół z terenu powiatu suskiego,
b) przygotowywanie i publikację wywiadów z zawodnikami, trenerami po finałach powiatowych zawodów,
c) publikację galerii zdjęć z zawodów po finałach powiatowych zawodów,
d) aktualizowanie strony w odpowiednich zakładkach: dodawanie wyników, rekordów powiatu, punktacji szkół, komunikatów organizacyjnych,
e) opracowywanie i zamieszczanie relacji z zawodów i imprez rekreacyjno-sportowych współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
38) prowadzenie fanpagu sport.powiatsuski.pl na Facebooku,
39) opracowywanie corocznych sprawozdań dotyczących sportu dzieci i młodzieży szkolnej w powiecie,
40) pełnienie funkcji administratora powiatowego w systemie rejestracji szkół SZS,
41) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania nagród Starosty Suskiego w dziedzinie sportu,
w zakresie redakcji Biuletynu Podbabiogórskiego (zadanie fakultatywne)
42) redagowanie „Biuletynu Podbabiogórskiego”,
43) współpraca z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie pozyskiwania materiałów do „Biuletynu Podbabiogórskiego” i innych wydawnictw
44) podejmowanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem do druku i wydawaniem Informatora Starostwa Suskiego „Biuletyn Podbabiogórski” oraz innych wydawnictw, dla których wydawcą jest powiat suski,
45) publikowanie w „Biuletynie Podbabiogórskim” informacji o organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Suski znaczących wydarzeniach społecznych, uroczystościach i imprezach artystycznych, w zakresie funduszy zewnętrznych
46) rozpoznawania potrzeb oraz możliwości wnioskowania o fundusze zewnętrzne wynikające z zadań powiatu,
47) współpracowania i konsultowania z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi Powiatu planowanych przedsięwzięć w celu oceny zgłoszonej inicjatywy i wstępnej kwalifikacji do sfinansowania z odpowiednich funduszy,
48) koordynowania przygotowania wniosków,
49) monitorowanie przebiegu procesu aplikacji po środki do momentu podpisania umowy na dofinansowanie,
50) koordynacja prac związanych z pozyskiwaniem środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach subregionu podhalańskiego.