Procedury  Wydziału Środowiska

Widok na Babią Górę

Dostęp do informacji

WS-01 – Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie »

WS-39 – Udostępnienie informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie »

Prawo geologiczne i górnicze

WS-04 – Zgłoszenie wykonania prac geologicznych »

WS-05 – Przyjęcie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku) »

WS-06 – Zgłoszenie projektów prac geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi »

Lasy, ochrona przyrody, łowiectwo

WS-07 – Przyznanie środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów, związanych »

WS-08 – Dotacje na zalesianie

WS-08 A – Zaświadczenie z uproszczonego planu urządzenia lasu >> pobierz wniosek 

WS-09 – Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych »

WS-10 – Zezwolenie na posiadanie chartów rasowych »

WS-11 – W pis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów międzynarodowych >> pobierz wniosek

Wpis o zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów międzynarodowych >> pobierz wniosek

WS-12 – Decyzja o usunięciu drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych, albo powodują tworzenie »

WS-13 – Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów rosnących na terenie będącym własnością gminy »

Gospodarka odpadami

WS-14 – Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami od wytwórcy odpadów, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne »

WS-15 – Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie »

WS-16 – Zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wytwórcy odpadów wytwarzającego   powyżej 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie »

WS-17 – Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i/lub transportu odpadów »

WS-18 – Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów »

WS-19 – Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów »

WS-20 – Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie odpadów »

WS-22 – Zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska »

WS-23 – Przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska na rzecz innej osoby »

WS-21 – Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza »

Prawo ochrony środowiska

WS-24 – Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia »

WS-26– Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza »

WS-27 – Wygaśnięcie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wniosek prowadzącego instalację »

WS-31 – Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu »

Rybactwo śródlądowe

WS-28 – Karta wędkarska » pobierz wniosek

WS-29 – Rejestracja sprzętu pływającego

Prawo wodne

WS-35 – Zatwierdzenie statutu spółki wodnej »

WS-36 – Włączenie zakładu do spółki wodnej »

WS-37 – Przejście w trwały zarząd wód stanowiących własność Skarbu Państwa oraz gruntów pokrytych wodami »

Ochrona gruntów rolnych

Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej  pobierz wniosek

                                                                                 pobierz oświadczenie