Infrastruktura i Środowisko

Dalsze informacje na stronie zobacz

Kalendarium prac

29.08.2016 r. – wyniki ankietyzacji dotyczącej wymiany kotłów węglowych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych – zobacz

21.07.2016 r. – trwają prace związane z przygotowaniem programu funkcjonalno – użytkowego, koniecznego do prowadzenia postępowania przetargowego

21.07.2016 r. – w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego naborem kart projektu złożono 2 karty na wymianę 200 kotłów na pelet i 800 kotłów na ekogroszek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

30.06.2016 r. – zakończono przyjmowanie ankiet

8 kwiecień 2016 r. – zachęcamy do zapoznania się z pismem skierowanym do mieszkańców powiatu suskiego oraz do składania ankiet, termin składania ankiet – 30.06.2016 r.

1.  pismo

2.  ankieta

Treść Programów Gospodarki Niskoemisyjnej

Budzów – zobacz

Jordanów gmina – zobacz

Jordanów miasto – zobacz

Maków Podhalański – zobacz

Sucha Beskidzka – zobacz

Stryszawa – zobacz

Zawoja – zobacz

Zembrzyce – zobacz

Zakończono prace nad wykonaniem PGN, programy przekazano do ostatecznej konsultacji Gminom.

9 wrzesień 2015 r . – odbyło się szkolenie z wdrażania PGN dla przedstawicieli Gmin i Powiatu

30 lipiec 2015 r. – odbyło się kolejne spotkanie w sprawie PGN z udziałerm Wykonawcy, przedstawicieli gmin oraz powiatu

06 maj 2015 r. – zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi programu (do pobrania)

Prosimy o wypełnienie interaktywnej ankiety dla zabudowy jednorodzinnej https://docs.google.com/forms/d/1bzyjuZ3eWMVigAcpaUluhXyCQuAGxRZ3GvkX-u5VxG4/viewform

16 kwiecień 2015 r. – odbyło się kolejne spotkanie w sprawie PGN, w którym wzięli udział wszyscy przedstawiciele gmin (oprócz Bystrej Sidziny), powiatu oraz Wykonawca – Firma Ecovidi. Omówiono przygotowane przez gminy ankiety dotyczące obiektów gminnych oraz wyznaczono kolejne działania.

12 marzec 2015 r. – odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie PGN, w którym udział wzięli przedstawiciele gmin, powiatu oraz Wykonawcy planu. Na spotkaniu omówiono sprawy związane z wykonaniem planu m.in. ankietyzacje mieszkańców, obiektów gminnych

26 luty 2015 r. – podpisano umowę z Wykonawcą – Firmą ECOVIDI z Krakowa

24 luty 2015 r. – złożono pierwszy (sprawozdawczy) wniosek o płatność do NFOŚiGW

20 luty 2015 r. – ogłoszenie wyników postępowania przetargowego – spośród złożonych 3 ofert została wybrana Firma ECOVIDI z Krakowa

10 luty 2015 r. – otwarcie ofert

2 luty 2015 r. – ogłoszono ponowny przetarg

23 styczeń 2015 r. – unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na brak ofert

15 styczeń 2015 r. – ogłoszono przetarg na opracowanie ośmiu planów gospodarki niskoemisyjnej, programu ograniczenia niskiej emisji dla 8 gmin Powiatu Suskiego wraz z przygotowaniem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz

6 listopad 2014 r. – podpisano z NFOŚiGW umowę na dofinansowanie projektu “Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8 gmin w obszarze Natura 2000, Powiatu Suskiego”

22 sierpień 2014 r. – odbyły się negocjacje w sprawie PGN w których uczestniczył Wicestarosta Suski P. Jan Woźny oraz Naczelnik Wydziału Środowiska P. Paweł Dyrcz

7 sierpień 2014 r. -Zarząd Powiatu Suskiego upoważnił Wicestarostę Suskiego oraz Naczelnika Wydziału Środowiska do prowadzenia negocjacji w NFOSiGW w Warszawie w sprawie PGN

5 sierpień 2014 r. – trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych zawarcia umowy dotacji

lipiec 2014 r. – pismo dotyczące pozytywnej oceny wniosku  zobacz pismo

25 listopad 2013 r. – uzupełnienie wniosku

14 listopad 2013 r. – pismo w sprawie uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8 gmin w obrębie obszarów Natura 2000 Powiatu suskiego”

8 listopad 2013 r. – zarejestrowanie wniosku pod numerem 2POIiŚ/9.3/2013/NFOŚiGW/1147

październik 2013 r. -przesunięcie terminu składania wniosków do grudnia 2013 r.

25 październik 2013 r. – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Plany gospodarki niskoemisyjnej dla 8 gmin w obrębie obszarów Natura 2000 Powiatu suskiego” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

wrzesień/październik 2013 r. -zwrot podpisanych umów przez gminy

wrzesień 2013 r. – rozesłanie projektów umów do gmin

wrzesień 2013 r. – przygotowywanie projektów umów dla gmin

Bliższych informacji udzieli:

Elwira Listwan – Podinspektor Wydziału Środowiska tel. 33 8757 935

Paweł Dyrcz – Naczelnik Wydziału Środowiska tel. 33 8757 936

Powiat suski zawarł umowy z 8 gminami z terenu powiatu suskiego, których celem jest realizacja opracowania dotyczącego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz wdrażania jego zapisów.Strony niniejszej umowy zgodnie stwierdzają:


1.  jakość powietrza zgodnie ze wskazaniami stacji monitoringu  przekracza wartości dopuszczalne

2.  należy podjąć działania zmierzające do poprawy jakości powietrza które w szczególności winny zgodnie z Wojewódzkim Programem Ochrony Powietrza skupić się w obrębie  emisji z budynków mieszkalnych   będących głównym źródłem zanieczyszczenia

3. dostępność do  rozwiązań  chroniących środowisko  zależy wprost proporcjonalnie  do warunków finansowych  na jakich oferowane będą te urządzenia

4. zakres  prac  ujętych  w PGN  przekracza możliwości  finansowe  Gmin i Powiatu, a realizacja  ich zapisów  możliwa jest  jedynie po pozyskaniu środków  finansowych z funduszy  zajmujących się ochroną środowiska lub  programów pomocowych

5. ukształtowanie  terenu (doliny, kotliny górskie, rozproszenie budynków, podłoże skaliste) wymuszają wprowadzanie indywidualnych  rozwiązań chroniących środowisko

6. wspólne  działania Gmin Miast i Powiatu  mają szczególny  wpływ  m. in. na:

a/  zdrowie i świadomość ekologiczną  Mieszkańców

b/  obszary NATURA 2000

c/   Babiogórski  Park Narodowy wpisany na listę  UNESCO

d/  kształtowanie  jakości powietrza w obszarze przygranicznym 

7. opracowanie PGN jak  i jego wdrażanie  nie jest możliwe bez wsparcia finansowego Funduszy, programów pomocowych

8.   wspólne działania Gmin i Powiatu suskiego mają na celu m. in.:

a/  zwiększenie  efektu ekologicznego  podjętych  działań

b/   pozyskanie środków finansowych na realizację PGN

c/   stworzenie jednolitego  PGN obejmującego całość obszaru geograficznego  Gminy, Powiatu

d/   skoncentrowanie się na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, współuczestnictwo podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS)
ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,

e/   objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne),

f/   podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne),

g/  podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),

h/  spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza

i/    inwentaryzacje  źródeł  zanieczyszczeń, identyfikacje potrzeb mieszkańców,

j/    opracowanie  alternatywnych metod  rozwiązania  problemu niedostatecznej jakości powietrza  wraz z określeniem ich kosztów, harmonogramu realizacji oraz wskaźników ich  osiągnięcia

k/    szkolenia pracowników Gmin i Powiatu na temat wdrażania PGN

l/    informowanie i promowanie PGN

Środki na realizację mają pochodzić ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.