“Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.”


Ponad 60 % Babiogórskiego Parku Narodowego zajmują rezerwaty ścisłe, które tworzą zwarty kompleks przyrodniczy. W jego obrębie chroni się całe piętro halne (alpejskie), piętro kosodrzewiny oraz biocenozy najwyższego leśnego piętra tj. regla górnego. W reglu dolnym niektóre fragmenty puszczańskiego lasu zachowały się w nienaruszonym stanie i chronione są także jako rezerwaty ścisłe. Do rezerwatów ścisłych znajdujących się na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego należą:


– „Knieja Czatożańska pod Czarną Halą” – stanowi jeden z najpiękniejszych starodrzewów, będący fragmentem puszczy karpackiej. Tworzy go dolnoreglowy kompleks potężnych jodeł i buków, których wiek ocenia się na 300 lat. Ozdobą lasu są także okazałe, stare jawory. Spotkać tu można rosnące przeważnie pojedynczo, stare i piękne świerki. Na powalonych pniach, których stąd nikt nie usuwa, rozwijają się owocniki różnych grzybów.
– „Las pomiędzy Mokrym Stawkiem a Halą Żarnówka” – występują w nim ogromne stare jodły i buki mające ponad 1,5 m grubości w pierśnicy.
– „Las między Markowym Potokiem a Markowymi Szczawinami” – obejmuje prastary drzewostan zaliczony do zespołu buczyny karpackiej. Oprócz potężnych buków, występują w nim pojedynczo i w grupach potężne świerki, jawory.

„Rezerwat na Policy im. Z. Klemensiewicza” – rezerwat leśny o pow. 59 ha położony jest na północnych stokach Policy, na wysokości 1100 – 1368 m n.p.m. W rezerwacie znajdującym się w otulinie Parku chroni się piękny płat górnoreglowego boru świerkowego. W partii szczytowej masywu Policy występuje zubożałe zbiorowisko sztucznie nasadzonej kosodrzewiny i jałowca halnego. W pobliżu rezerwatu 2 kwietnia 1969 roku zginął w wypadku samolotowym znakomity językoznawca prof. Z. Klemensiewicz.


Rezerwat „Na Policy” – położony na terenie gminy Bystra – Sidzina o pow. 13,21 ha. Został powołany w celu ochrony i zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego boru świerkowego.


Rezerwat „Żurawnica” – proponowany do utworzenia, obejmuje Górę Żurawnicę położoną w miejscowości Krzeszów (gmina Stryszawa). Ma na celu zachowanie dobrze wykształconej, żyznej buczyny karpackiej z bogatym i interesującym składem florystycznym. Osobliwością tego terenu, a zarazem istotnym walorem przyrodniczym jest obecność malowniczych form skalnych, które są siedliskiem rzadko spotykanych w Beskidach gatunków roślin. Ocienione i wilgotne szczeliny skalne porastają rzadkie paprocie – zanokcica zielona, zanokcica murowa, zanokcica skalna a także bardzo rzadko występująca w Beskidach skalnica gronkowa.