Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Użytek ekologiczny wilgotna łąka (na granicy miejscowości Las i Kuków, obok drogi Sucha Beskidzka – Żywiec) proponowany do utworzenia w celu ochrony dobrze zachowanego i bogatego florystycznie płatu łąki ostrożeniowej z udziałem bardzo rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych (m.in. mieczyk dachówkowaty, kruszczyk błotny).