Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ), Zarząd Powiatu Suskiego  zawiadamia o przeznaczeniu do sprzedaży niżej opisanej nieruchomości:

Przedmiot sprzedaży: prawo własności nieruchomości położonej w Jordanowie, oznaczonej jako działka ewid. nr 2221/3 o pow. 0,0021 ha.

Własność: Powiat Suski – KW Nr KR1B/00003048/0, prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, w bezpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanów:

„Uc13” – tereny zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym.  

Opis nieruchomości: Działka położona w odległości ok. 1 km od centrum miasta, niezabudowana,              o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Wraz z sąsiednimi działkami ewid. nr 6130/1 i 6131/1 tworzy zwarty kompleks gruntu, zabudowany budynkiem handlowym, utwardzony kostką brukową.

Cena nieruchomości: 3 690,00 zł brutto ( słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt zł 00/100 ), w tym 23% VAT w wysokości 690,00 zł.

Forma sprzedaży: bezprzetargowa, w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                   o gospodarce nieruchomościami – w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Osoby, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 lub pkt. 2 cyt. wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu sprzedawanej nieruchomości, mogą                     w terminie do 07 stycznia 2022 r. włącznie złożyć wniosek o jej nabycie z zachowaniem pierwszeństwa.

Niniejszy wykaz zostaje zamieszczony na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,                   ul. Kościelna 5b oraz na stronie internetowej urzędu przez okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość – na portalu Sucha24.pl – zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Bliższe informacje: tel.: ( 0–33 ) 87 – 57 – 828.                  

                            

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

Załączniki do pobrania