Uchwałą Nr 724.2021 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 23 września 2021 r. zostały ogłoszone konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2022.

Konsultacje trwały od 24 września do 8 października 2021 roku. W podanym terminie organizacje nie zgłosiły uwag ani opinii do przedmiotowego projektu programu.