Uchwałą Nr 974.2022 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 8 listopada 2022 r. zostały ogłoszone konsultacje projektu rocznego programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Konsultacje trwały od 9 do 22 listopada 2022 roku. W podanym terminie organizacje nie zgłosiły uwag ani opinii do przedmiotowego projektu programu.