Powiat suski otrzymał w 2021 roku wg umowy  nr WP-III.9421.22.15.2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem suskim środki finansowe w formie dotacji celowej  w ramach działu 852, rozdziału 85202, § 2130 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1) w wysokości 68 641 zł.

Dotacja była przeznaczona na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia, w tym w domach prowadzonych na zlecenie powiatu.

Celem dotacji było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, na które została przyznana dotacja.  Powiat Suski w 2021 roku przeznaczy kwotę  17 160,25 zł. Całość realizacji zadania wynosi 85 801,25 zł. 

Flaga i godło