Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 29 października 2020 r. do 2 grudnia 2020 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 1. zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok (5 uchwał),
 2. zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok (6 uchwał),
 3. zmiany uchwały nr 472.2020 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 22 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone  w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2021 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego oraz przyjęcie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej,
 4. przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników oraz trenerów z terenu powiatu suskiego w 2020 roku w kategorii uczeń,
 5. udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej (dot. projektu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR),
 6. przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 r.
 7. rozstrzygnięcia konkursu ofert na: „powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim oraz edukacji prawnej na terenie powiatu suskiego w 2021 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”,
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej drewna z wycinki,
 9. ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 10. przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 11. powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 12. zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zembrzyce na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2024-2027”,
 13. przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.

 Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

 Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 1. Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej związanej z unieszkodliwianiem, transportem i demontażem wyrobów zawierających azbest  z nieruchomości osób fizycznych z terenu powiatu suskiego.
 2. Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na budowę przewiązki między budynkiem nr 1 i nr 2 Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego  w Jordanowie.
 3. Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na budowę budynku administracyjno- socjalnego z pomieszczeniami pracowni terapeutycznych Domu Pomocy Społecznej w Łętowni wraz z instalacjami wew., utwardzeniem terenu i miejsc parkingowych, przebudową kolidującego odcinka wodociągu oraz przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbiórką i budową przyłącza energetycznego.
 4. Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej związanej z serwisem zastępczym 3007 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie powiatu suskiego w roku 2021 wraz z dostawą niezbędnych części do serwisowania w ramach projektu „Program zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszaru natura 2000, Powiatu Suskiego”.
 5. Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji.