Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 3 grudnia 2020 r. do 29 grudnia 2020 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok (4 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok (5 uchwał),zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany długości drogi gminnej na terenie Gminy Stryszawa,
 • zatrudnienia na stanowisko dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 • ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej (dot. realizacji projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny, pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19” w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ 2014-2020 II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym),
 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,
 • przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. (2 uchwały),
 • wyboru wykonawcy realizującego przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu suskiego w roku 2021.

 Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

 Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy pzp w zakresie świadczenia usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
 • Wytypował zadania w ramach naboru do FIL: rozbudowa i budowa drogi powiatowej nr 1692 K od km 4+135 do km 4+267 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 4+200 i dojazdami, termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej oraz budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.
 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wektoryzację 550 arkuszy zdigitalizowanych map z zasobu PODGiK.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

 Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji.