Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 25 lutego 2021 r. do 24 marca 2021 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok (3 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 rok (5 uchwał),
 • określenia sposobu podziału środków na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat suski,
 • współorganizacji przez powiat suski „XII Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemiecko i Anglojęzycznej”,
 • współorganizacji przez powiat suski „Powiatowego Konkursu Poetyckiego – Nienazwane uczucia”,
 • uchylenia uchwały nr 546.2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2021 rok,
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020,
 • zmiany uchwały nr 555.2021 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, regulaminu pracy komisji przetargowej oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażania zgody na likwidację i recykling zużytego środka trwałego, będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją przez powiat suski projektu  pn. „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów –SPR,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w związku z realizacją przez powiat suski projektu  pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,
 • upoważnienia do dokonania czynności polegających na zaciąganiu kredytów  i pożyczek.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na wykonanie remontu (odnowy nawierzchni) odcinka drogi powiatowej nr 1715 K w Makowie Podhalańskim.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia
  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami/.

Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji.