Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu
VI kadencji w okresie międzysesyjnym od 25 marca 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w budżecie powiatu suskiego na 2021 rok (5 uchwał),
 • zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2021 rok (6 uchwał),
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej analizatora immunofluorescencyjnego wraz z testami,
 • uruchomienia procedury konkursowej i ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia dwóch pomieszczeń w piwnicy budynku byłego internatu o pow. 120,31 m2 z dotychczasowym podmiotem,
 • ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,
 • ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,
 • uchylenia załącznika nr 1, 2 oraz 4 uchwały nr 574.2021 Zarządu Powiatu Suskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2020 rok z dnia 18 marca 2021 r.
 • przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu suskiego za 2020 rok,
 • uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,
 • zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej samochodu Renault Master,
 • wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,
 • powołania składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,
 • nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego składnikiem wyposażenia Liceum Ogólnokształcącego nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na likwidację/sprzedaż środków trwałych stanowiących wyposażenie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej (3 uchwały),
 • wyrażenia zgody na budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na działce ewid. nr 9972/14, położonej w Suchej Beskidzkiej, będącej własnością powiatu suskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej (dot. programu Erasmus+ w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2021-2027).

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na przeprowadzanie postępowania na pozimowy remont cząstkowy dróg powiatowych.
 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania dla zadania pn. remont odcinka drogi powiatowej nr 1715 K ul. Za wodą w Makowie Podhalańskim dł. 1,25 km, remont odcinka drogi powiatowej nr 1696 K Stryszawa- Roztoki na dł. ok. 0,5 km.
 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania dla zadania związanego z budową boiska do koszykówki, boiska do piłki nożnej, kortu tenisowego, bieżni 2-torowej okrężnej, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą, piłkochwytów, utwardzenie terenu z kostki brukowej, budowa kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem zlokalizowanym przy Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej na działce ewid. nr 9972/14,
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wykonanie dokumentacji geodezyjno- prawnej w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Uchwały podjęte na poprzedniej sesji zostały przekazane do realizacji.