Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 31 października 2019 r. do 4 grudnia 2019 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 6 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok (4 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok (5 uchwał),
 • zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II”, realizowanego w ramach Działania 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,  RPO WM na lata 2014 – 2020,
 • zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”, realizowanego w ramach Działania 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR,  RPO WM na lata 2014 – 2020,
 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej,
 • nieodpłatnego przekazania części wyposażenia i środków trwałych przez Jednostkę Obsługiwaną na rzecz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej,
 • scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w powiecie suskim i jego jednostkach organizacyjnych,
 • zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (2 uchwały),
 • przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników oraz trenerów powiatu suskiego w 2018 roku w kategorii uczeń,
 • powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2020 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego,
 • ustalenia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 09.12.2019 r.
 • przyjęcia projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok,
 • zmiany cennika usług w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 • rozstrzygnięcia konkursu ofert na: „powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Jordanowie oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Makowie Podhalańskim w 2020 roku, na rzecz organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego”,
 • upoważnienia Naczelnika Wydziału Środowiska w związku z planowanym do realizacji przez powiat suski programem pn. „Program zwiększania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu Suskiego – PALIWA STAŁE”,
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki  i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 • ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 • wyrażenia zgody na likwidację i recykling zużytego środka trwałego, będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,
 • zmiany uchwały nr 233.2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu marki Volkswagen.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na dofinansowanie remontu chodnika dp nr 1710 K w Suchej Beskidzkiej (ul. Zasypnica) w wysokości 7 tys. zł.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej związanej z serwisem zastępczym 3007 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie powiatu suskiego w roku 2020 wraz z dostawą niezbędnych części do serwisowania w ramach projektu „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszaru Natura 2000, Powiatu Suskiego”.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.