Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 5 grudnia 2019 r. do 29 grudnia 2019 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok (3 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok (4 uchwały),
 • zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 • zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jordanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”,
 • wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów użyczenia pomieszczeń z dotychczasowymi podmiotami,
 • wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu pomieszczeń z dotychczasowymi podmiotami,
 • zatwierdzenia planu naprawczego dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 • zmiany cennika usług w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 • zmiany Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
 • przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r
 • wyboru wykonawcy realizującego przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie powiatu suskiego w roku 2020.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.