Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 30 grudnia 2020 r. do 29 styczeń 2020 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 6 posiedzeń Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok,
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok (2 uchwały),
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,
 • powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2020 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu części przyziemia przy kotłowni o pow. 8 m2 z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z dotychczasowymi podmiotami,
 • wyrażenia zgody na wejście w teren i dysponowanie nieruchomością powiatu suskiego w celu wykonania nowego obwodu napowietrznego nN, wymianę istniejących przewodów nN i wymianę słupa, na działce ewid. nr 19/95, położonej w Juszczynie, stanowiącej własność Powiatu Suskiego, w użyczeniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi oraz na zawarcie umowy w tym zakresie,
 • zatwierdzenia kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, współfinansowanych i współorganizowanych przez powiat suski w 2020 roku,
 • rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 • autopoprawki do projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 r.
 • zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie na 2020 rok,
 • udzielenia pełnomocnictw dla dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • udzielenia pełnomocnictw dla dyrektora Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,
 • udzielenia pełnomocnictw dla dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu i użyczenia z dotychczasowymi podmiotami,
 • zmiany uchwały nr 288.2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, współfinansowanych i współorganizowanych przez powiat susku w 2020 roku,
 • przyjęcia i przekazania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2019.

 Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

 Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Osielec.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.