Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 26 marca 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r.
W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

  • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok (2 uchwały),
  • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok (3 uchwały),
  • przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2019 rok,
  • powołania komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,
  • nieodpłatnego przekazania kluczy licencyjnych Microsoft® Office 2016 Professional na rzecz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej,
  • ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja,
  • nieodpłatnego przekazania dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 27 sztuk indywidualnych zestawów ochrony biologicznej IZOB-001.

 Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

 Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

  • Wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania przetargowego związanego z ubezpieczeniem instalacji odnawialnych źródeł energii (1346 instalacji solarnych, 546 instalacji fotowoltaicznych oraz 89 pomp ciepła) przez okres 5 lat,
  • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości.
  • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.