Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu  VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 28 maja 2020 r. do 29 czerwca 2020 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok (5 uchwał),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok (6 uchwał),
 • przyjęcia raportu o stanie powiatu suskiego w roku 2019,
 • wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku należącym do powiatu suskiego przy ul. Mickiewicza 19 w Suchej Beskidzkiej na działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
 • wyrażania zgody na likwidację poprzez rozbiórkę środka trwałego szklarni zlokalizowanej przy Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,
 • udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łętowni do przygotowania i złożenia wniosku o grant w projekcie grantowym pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”, podpisania umowy o powierzenie grantu, realizacji projektu oraz jego rozliczania,
 • udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim do przygotowania i złożenia wniosku o grant w projekcie grantowym pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”, podpisania umowy o powierzenie grantu, realizacji projektu oraz jego rozliczania,
 • wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38 m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali 25 o pow. 58 mz dotychczasowym podmiotem,
 • zaopiniowania zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 • zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,
 • wyznaczenia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej i gazu dla jednostek Powiatu Suskiego,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczenia o pow. 45 m2 w części przyziemia szkoły z dotychczasowym podmiotem.

 Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

 Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na wykonanie awaryjnego remontu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1691 K Skawica- Warty- Juszczyn w miejscowości Skawica.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na remont drogi powiatowej nr 1694 K Jeleśnia- Koszarawa- Zawoja na odcinku od km 17+415 do  km 18+035 w miejscowości Zawoja.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na ubezpieczenie komunikacyjne, mienia oraz odpowiedzialności cywilnej powiatu suskiego.
 • Wyraził zgodę na wykonanie awaryjnego remontu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1708 K Baczyn- Bieńkówka w Baczynie.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania  pn. Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 2+800 drogi powiatowej nr 1709K Sidzina-Sidzina Górna.
 • Wyraził zgodę na udzielenie pełnomocnictwa firmie Voltra Energy sp. z o. o.  w Warszawie na przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej i gazu w ramach zakupu grupowego na postawie złożonej oferty.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.