W związku z zaistniałą potrzebą rozwoju u uczniów postawy przedsiębiorczej i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w ramach projektu realizowane będą zajęcia w tym zakresie. Zajęcia te pozwolą przygotować uczniów do świadomej współpracy w grupie oraz planowania i myślenia strategicznego w kategoriach ekonomicznych, a także zlikwidują u uczniów bariery psychologiczno – merytoryczne, by mogli świadomie i aktywnie funkcjonować na rynku pracy.

Wsparcie w tym zakresie będzie obejmowało kształtowanie postaw przedsiębiorczych, personalnych, społecznych i orientacji zawodowej a prowadzone zajęcia zostaną tak zaprojektowane, by w jak największym stopniu unaocznić problemy zachodzące podczas tego typu interakcji.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie określone wyżej zaplanowano:  

  • Zajęcia warsztatowe w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem strategicznej gry planszowej „WYPRAWA”

Zajęcia odbywać się będą szkołach objętych wsparciem i prowadzone będą przez nauczycieli przeszkolonych uprzednio w danej tematyce na odpowiednim kursie.

Ogółem wsparciem objętych zostanie 20 uczniów.

REGULAMININ REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSACH I ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE I UNIWERSALNE dla uczniów realizowanych w ramach projektu pn.: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla ucznia na kurs/zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i uniwersalne

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE wraz z załącznikami (wypełniana tylko w przypadku  zakwalifikowania ucznia do danej formy wsparcia,  na pierwszych zajęciach kursu)