30 września 2015 roku w szkołach zawodowych prowadzonych przez powiat suski zakończyła się realizacja systemowego projektu pn. “Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Jego głównym celem było podniesienie jakości kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie oferty edukacyjnej szkół z potrzebami rynku pracy.


W projekcie uczestniczyło 5 zespołów szkół:

  • ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej
  • ZS im. Walerego  Goetla w Suchej Beskidzkiej
  • ZS im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim
  • ZS im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
  • ZS im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

W sumie ponad 2 tysiące uczniów  skorzystało z różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w 7 kluczowych branżach: mechaniczno – mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej oraz usługowej.

W ramach projektu szkoły organizowały kursy i szkolenia zawodowe, płatne staże w przedsiębiorstwach, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych i technologii informacyjnych oraz branżowych języków obcych, prowadziły także programy doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W latach 2010 – 2015 zrealizowane  następujące formy kształcenia:

  • kursy: spawacza, operatora wózków widłowych, operatora koparki, diagnostyki pojazdowej, prawa jazdy kat. B, fryzjerski i stylizacji i wizażu, pilarza,  programowania i obsługi obrabiarek CNC stosowanych w meblarstwie

Specjalistyczne kursy zawodowe pozwoliły uczniom m.in. zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów, obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych oraz uprawnienia do wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych zasilanych gazem. Po ukończeniu kursu spawania i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskał uprawnienia w postaci książeczki spawacza oraz certyfikatu (świadectwo egzaminu spawacza). Natomiast dzięki kursom fryzjerskim oraz stylizacji i wizażu uczniowie zdobyli umiejętności sprawnego i prawidłowego wykonywania zabiegów fryzjerskich oraz wiedzę niezbędną do wykonywania w przyszłości zawodu kosmetyczki.

  • warsztaty z obsługi programu komputerowego Symfonia Handel oraz z obsługi kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, kurs księgowości i kadrowo płacowy, kurs asystencko – sekretarski, kurs małej księgowości i telemarketingu,

Przeprowadzone warsztaty i kursy pozwoliły zapoznać się z formami uproszczonej ewidencji księgowej w małych przedsiębiorstwach, prowadzeniem rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz możliwością wykorzystania programów komputerowych do powyższych celów, a także rozwinąć umiejętności wykorzystywania programów komputerowych w zastosowaniach handlowych na przykładzie programu Symfonia Handel oraz zapoznać się z obsługą urządzeń sklepowych (kasa fiskalna, elektroniczna waga sklepowa).

  • kurs grafiki komputerowej, obsługa programu AutoCAD, projektowanie dynamicznych stron internetowych, “Dreamware”, Administrator systemów sieciowych – Sun Microsystem, DTP (Desktop Publishing), ECDL Start wraz z egzaminem

Uczestnicy ww. kursów zdobyli wiedzę i umiejętności pozwalające na: projektowanie i sporządzanie materiałów graficznych oraz przygotowanie ich do druku lub publikacji w formie elektronicznej, wykorzystanie programów komputerowych do projektowania mebli i aranżacji wnętrz oraz sprawne posługiwanie się komputerem i oprogramowaniem, a także zostali przygotowani do  egzaminu z 4 modułów ECDL i w rezultacie uzyskania certyfikatu ECDL Start.

  • kurs barmana, barmana – kelnera, kurs baristy, carvingu, kurs kuchni śródziemnomorskiej, kurs organizacja cateringu i imprez okolicznościowych

Podczas ww. kursów uczniowie zdobyli m. in.: umiejętności rzeźbienia w warzywach i owocach metodą carving, umiejętności związane z przyrządzaniem napoi mieszanych oraz zasad obsługi klienta usług gastronomicznych, planowania, organizowania i obsługi przyjęć okolicznościowych, a także umiejętności przygotowywania dań charakterystycznych dla kuchni śródziemnomorskiej oraz wiedzę na temat potraw i komponowania posiłków.

Niemal od początku można było zauważyć,  iż największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się kursy zawodowe kończące się uzyskaniem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, które zwiększają konkurencyjność absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. Drugie miejsce pod względem popularności zajęły zajęcia pozalekcyjne. Uczestnictwo w tej formie wsparcia pozwoliło młodym ludziom na rozszerzenie wiedzy zdobytej w szkole, rozwijanie zainteresowań  oraz na lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Projekt pozwolił również na modernizację bazy dydaktycznej szkół poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni nauki zawodu w sprzęt dydaktyczny unowocześniający i uatrakcyjniający kształcenie we wszystkich kluczowych branżach. Specjalistyczny sprzęt trafił do wszystkich szkół realizujących projekt w powiecie suskim, a jego wartość wyniosła ponad 311 000 zł.

Drugim (obok kursów) ważnym elementem wsparcia  dla uczniów były realizowane od 2013 roku płatne staże. Była to dodatkowa forma praktycznej nauki zawodu i ogromna szansa dla młodzieży na zdobycie doświadczenia i lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy. Na ich realizację przeznaczono środki w wysokości 270 000 zł. Skorzystało z nich 135 uczniów z 4 zespołów szkół realizujących projekt tj. ZS.W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, ZS im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim oraz ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.

Staże były realizowane w okresie 3-4 tygodni (160 godz.). Koszt to ok. 2 000 zł na jednego ucznia, z czego stażysta otrzymał 1500 zł, pozostała kwota została w ramach refundacji przekazana przedsiębiorcy na pokrycie kosztów związanych m.in. z wynagrodzeniem opiekuna stażysty. Stażysta po prawidłowym udokumentowaniu miał możliwość otrzymania zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu.

Budżet całego projektu projektu wyniosły: 3 271 966,82 zł

w tym:

• dofinansowanie unijne : 2 854 791,04 zł

• wkład własny powiatu: 417 175,78 zł

Okres realizacji: 1.09.2010 – 30.10.2015

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX –  Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.2 PO KL –  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Nadzór nad realizacją projektu sprawował Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.