ZAPYTANIE OFERTOWE

1.Nazwa i adres Zamawiającego: Powiat Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

2.Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Martyna Drobna tel. 33 875 79 22

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na odnowie i wykonaniu oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Suskiego. Zamawiający zaleca dokonanie wizji na miejscu realizacji przedmiotowego zadania.

Zamawiający dokona odbioru końcowego robót, z którego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Miejsce realizacji zamówienia: drogi powiatowe na terenie Powiatu Suskiego

4.Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2023r.

5.Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót

6.Warunki płatności: Faktura VAT płatna w terminie do 30 dni od daty złożenia

7.Pozostałe istotne warunki zamówienia zostaną określone w umowie.

8. Kryterium wyboru oferty: – cena 100%

9.Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania oferty:

9.1.Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej na wypełnionym i podpisanym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania (skan lub podpis elektroniczny).

9.2.Oferta winna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz za całość zamówienia w złotych.

9.3.Ofertę na załączonym druku (zał. Nr 1) należy przesłać w terminie do dnia 29.05.2023r.r., do godz. 9:00 na adres e-mail: referat.drogownictwa@powiatsuski.pl

9.4.Oferty otrzymane po terminie ich składania nie będą rozpatrywane.

9.5.Okres związania ofertą: 30 dni

9.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suski , siedziba ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym  jest możliwy pod adresem: bip@powiatsuski.pl – Witold Korzec;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego drogi powiatowej nr 1713K (w tym odnowa istniejącego oznakowania poziomego) oraz odnowę oznakowania poziomego dróg powiatowych nr 1710K i 1711K w Suchej Beskidzkiej.

Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogę być przekazywane do:

 • podmiotów upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa lub czasu zrealizowania umowy

 • stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

                Zamawiający zastrzega sobie  możliwość unieważnienia zapytania w przypadku przekroczenia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie poinformowany elektronicznie.

Załączniki do pobrania