1. Powiat Suski zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej w ramach Projektu grantowego pn.: Cyfrowy Powiat, złożonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat.

Zamawiający dopuszcza wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa zdalnie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 8 Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowy Powiat załączony do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV – 72800000-8 – Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów

CPV – 72810000-1 – Usługi audytu komputerowego

CPV 79212000-3 – Usługi audytu

2. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.

3. Kryteria oceny ofert:

4. Wymagania stawiane wykonawcom (np. posiadanie koncesji, zezwolenia i in., lista dokumentów, które należy dołączyć do oferty): obligatoryjnie osoba, która przeprowadza diagnozę bezpieczeństwa, musi posiadać uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu (Dz.U. z 2018 r. poz. 1999).

Wykaz certyfikatów wskazanych w w/w rozporządzeniu znajduje się poniżej:

 1. Certified Internal Auditor (CIA)
  1. Certified Information System Auditor (CISA)
  1. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób.
  1. Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania ciągłością działania PN-EN ISO 22301 wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, akredytowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w zakresie certyfikacji osób
  1. Certified Information Security Manager (CISM)
  1. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)
  1. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)
  1. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  1. Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
  1. Certified Reliability Professional
  1. Certyfikaty uprawniające do posiadania tytułu ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Cena ofertowa powinna zawierać w sobie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę;

6. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania.

Oferta ma zawierać:

 1. kompletny, wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
 2. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje do przeprowadzenia audytu;

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Ofertę należy złożyć do dnia 23.02.2022 r. do godz. 13,00 :

w siedzibie zamawiającego, tj. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5B; 34-200 Sucha Beskidzka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„OFERTA: Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej”

lub

Oferta wysłana drogą elektroniczną powinna być zatytułowana: „OFERTA: Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej”

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Ogłoszenie wyników – Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy powiat”.

W toku weryfikacji ofert wybrano ofertę firmy Progress Daniel Lempart, ul. Nowosądecka 2/29,  Rzeszów, która spełnia warunki zawarte w zapytaniu ofertowym i jest najkorzystniejsza cenowo.

Oferty złożone w związku z zapytaniem ofertowym na „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowy powiat”.

Lp.                    Nazwa firmyKwota
1.Valvox Consulting B. Czauderna, ul. Szczyrkowska 8, Bystra6150,00 brutto
2.Adminis Sp. z o.o. , ul. Józefitów 11/8 Kraków4920,00 brutto
3.Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, ul Hafciarska 11, Warszawa9963,00 brutto
4.Atfide Sp. z o.o., ul. 1000 – lecia 14, pok. 15b, Krosno1500,00 brutto
5.Progress Daniel Lempart, ul. Nowosądecka 2/29,  Rzeszów1353,00 brutto
6.NetCom Sp. z o.o., ul. Jarzębinowa 22/1, Wrocław3075,00 brutto
7.Entrast Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, Warszawa2214,00 brutto
8.Fib.Code Sp. z o.o., ul. Rynek 29, Olkusz2337,00 brutto
9.Valven Sp. z o.o., ul. Kozielska 67, Kędzierzyn – Koźle1476,00 brutto
10.Anna Laskowska, Podgórz 14b, Brodnica2423,10 brutto
11.Mediator Katarzyna Jata i Artur Jata sp. j., ul. Grodzka 15, Kraśnik2580,00 brutto
12.Eskom IT Sp. z o.o., ul. Puławska 543, Warszawa6076,20 brutto
13.ProtectIT Sp. z o.o., ul Wróblewskiego 18 lok. 606, Łódź4907,70 brutto
14.AgileoIT, ul. Konarskiego 18c, Gliwice2890,50 brutto
15.Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, Radosław Szymaszek, ul. Okrzei 15/9e, Krasnystaw2214,00 brutto
16.Salutaris Sp. z o.o., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice8487,00 brutto
17.Centrum Audytu Bezpieczeństwa Sp. z o.o., ul. Garbarska 8b, Radom2706,00 brutto
18.Fundacja Wspierania i Propagowania Wiedzy o Bezpieczeństwie, ul. Wandy 23/9, Rybnik3490,00 brutto
19.CompNet Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 33a, Konin3050,40 brutto
20.IT Bezpieczeństwo Przemysław Kisała, Niziny 51, Orły2777,00 brutto (oferta złożona po terminie)

Załączniki do pobrania