POWIAT SUSKI                                              

WK.7135.25.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Z uwagi na wartość zamówienia niższą niż wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.) w oparciu Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, który stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Nr 555.2021 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 18 lutego 2021r.  Powiat Suski zaprasza do składania pisemnych ofert dla zamawiającego:

Powiat Suski

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

NIP 552 -14 -27- 933

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu kompleksowych usług w zakresie całodobowego, 7 dni w tygodniu usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg Powiatu Suskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w trybie i na zasadach art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. Poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akacji ratowniczej (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 2285) obejmująca dojazd, uprzątnięcie miejsca, załadunek, holowanie i rozładunek pojazdu na parkingu strzeżonym prowadzonym przez Wykonawcę dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Usługa obejmuje również ewidencjonowanie, dozorowanie, naliczanie opłat i wydawanie pojazdu osobie upoważnionej do odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego.

Do przedmiotu zamówienia zaliczana jest również usługa zawiązana z odstąpieniem od usunięcia pojazdu polegająca na dojeździe do miejsca zdarzenia i odstąpienie od wykonania usługi. Świadczenie musi odbywać się w sposób ciągły w systemie 24 godzinny, 7 dni w tygodniu z zapewnieniem łączności telefonicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane z załadunkiem na miejscu zdarzenia, transportem na parking strzeżony oraz rozładunkiem na parkingu strzeżonym, przechowywaniem, jak również za utratę przedmiotów znajdujących się w pojeździe oraz stanowiących wyposażenie.

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji każdego zlecenia usunięcia z drogi na wniosek osób do tego uprawnionych zgodnie z art. 130a ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. Z 2021 poz. 450 z późn. zm.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia – 90 min,
 2. realizacja każdego zlecenia usunięcia pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne z dróg Powiatu Suskiego całodobowo 7 dni w tygodniu z zapewnieniem łączności telefonicznej,
 3. dojazd do miejsca zdarzenia – odstąpienie od wykonania usługi,
 4. dojazd do miejsca zdarzenia podjęcie czynności załadunku pojazdu – odstąpienie od usługi,
 5. do dwóch dni roboczych po usunięciu lub odstąpieniu od usunięcia pojazdu przesłanie drogą mailową skanu Dyspozycji usunięcia pojazdu jako wiadomości zaszyfrowanej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego,
 6. dojazd do miejsca przebywania pojazdu wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi,
 7. przygotowanie pojazdu lub pojazdu i jego elementów do załadunku (wszelkie prace towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu),
 8. załadunek pojazdu (części pojazdu) na zestaw holujący, zabezpieczenie pojazdu przez uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą w czasie transportu,
 9. uporządkowanie drogi z odpadków szkła, metalu i innych elementów,
 10. dojazd z pojazdem usuniętym z drogi na parking strzeżony prowadzony przez Wykonawcę,
 11. rozładunek i zaparkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym prowadzonym przez Wykonawcę,
 12. prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Suskiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wraz z dokumentacją i protokołem przyjęcia pojazdu na parking obrazujący stan pojazdu i jego zespołów w dniu przyjęcia na parking strzeżony (przód, tył, boki, wnętrze pojazdu) oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej,
 13. naliczenie opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu i do dwóch dni roboczych po odstąpieniu przesłanie drogą mailową skanu Naliczenia opłaty jako wiadomości zaszyfrowanej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego,
 14. przybycie na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 90 minut od wezwania przez osobę upoważnioną, o której mowa w art.130a ust.4 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 15. do dwóch dni roboczych po przyjęciu pojazdu na parking strzeżony przesłanie drogą mailową skanu Protokołu przyjęcia pojazdu na parking strzeżony jako wiadomości zaszyfrowanej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego,
 16. naliczenie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu zgodnie z stawkami określonymi w Uchwale Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązującej w okresie usunięcia i przechowywania pojazdui wydanie osobie upoważnionej do odbioru pojazd z parkingu strzeżonego,
 17. wydanie potwierdzenia odbioru pojazdu wraz z naliczeniem opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne za każdą dobę i do dwóch dni roboczych po wydaniu pojazdu z parkingu przesłanie drogą mailową skanu Naliczenia opłaty jako wiadomości zaszyfrowanej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego,
 18. pobranie i przekazywanie odebranych wpłat na rachunek Zamawiającego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych odbierających pojazd w soboty, niedziele i święta,
 19. dostarczenie do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej do 5 dnia każdego miesiąca wykazu pojazdów usuniętych i przechowywanych na parkingu strzeżonym prowadzonym przez Wykonawcę z terenu Powiatu Suskiego w miesiącu poprzednim wraz z oryginałami: Dyspozycji usunięcia pojazdów, protokołem przyjęcia pojazdu wraz z dokumentacją fotograficzką i Naliczeniem opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu, jeżeli było wykonane,
 20. ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej przed właścicielem pojazdu z tytułu ewentualnego uszkodzenia, utraty pojazdu lub ładunku przewożonego pojazdem, od momentu przystąpienia do jego usunięcia do przyjęcia na parking strzeżony prowadzony przez Wykonawcę,
 21. wykonawca będzie zobowiązany na okres trwania umowy do ubezpieczenia parkingu od szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług,
 22. Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów było zgodne z § 38 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.).
 23. do holowania pojazdów powinien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań typu laweta i holownik z wciągarką w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu Suskiego w możliwie najszybszym czasie,
 24. właściwe przechowywanie powierzonych pojazdów, ich elementów, przedmiotów w nich pozostawionych, w sposób zabezpieczający je przez zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą,
 25. umożliwienie osobom upoważnionym dokonywanie oględzin pojazdu na terenie parkingu,
 26. w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, jednostka prowadząca parking strzeżony, powiadamia o tym fakcie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu.
 • SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 • Prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej w zakresie holowania pojazdów,
 • Posiadanie aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
 • Dysponowanie pojazdami stanowiącymi własność Wykonawcy lub użyczonymi przystosowanymi do usuwania lub przemieszczania z dróg każdego rodzaju pojazdu z przedmiotu zamówienia,
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione w o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko dokumentom albo inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • Niezaleganie z płaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • Nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy,
 • Zapewnienie całodobowej łączności telefonicznej,
 • Zatrudnianie pracowników posiadających wymagane uprawnienia do obsługi posiadanych pojazdów,
 • Dysponowanie parkingiem strzeżonym utwardzonym, ogrodzonym i dozorowanym lub monitorowanym spełniającym warunki techniczne określone rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. (Dz. U. z 2012r. poz. 1293)
 • Posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczenia parkingu strzeżonego od zdarzeń losowych.
 • Zamawiającym zastrzega, iż wskazane w Formularzu oferty ceny jednostkowe za usuniecie pojazdu z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym nie mogą przekroczyć maksymalnej stawki opłaty za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowania na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2022r. dla poszczególnych rodzajów pojazdów określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek w 2022r. maksymalnych stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2021r. Poz. 721).
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji złożonej oferty pod względem spełniania wymagań co do parkingu strzeżonego prowadzonego przez Wykonawcę.
 • TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin realizacji zamówienia od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Miejsce realizacji zamówienia- granice administracyjne Powiatu Suskiego

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty „Oferta na usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne”
 2. kopię aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.),
 3. kopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku, gdy oferent nie jest właścicielem pojazdów również pisemne użyczenie pojazdu na cele realizacji przedmiotu zamówienia,
 4. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż 100 000zł,
 5. kopię dokumentu potwierdzającego prawo Wykonawcy do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowany jest parking. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem nieruchomości – pisemne zobowiązanie właściciela nieruchomości do oddania jej do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z niej przy wykonaniu zamówienia,
 6. dokumentację fotograficzna parkingu strzeżonego Wykonawcy.
 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferta powinna być złożona na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka do 05.11.2021r. do godz. 11:00. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne”

Otwarcie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert tj. 5.11.2021r. o godz.11:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie: https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-do-130-tys

 • KRYTERIUM OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.KryteriumWaga
1.Cena60% (60%=60 pkt)
2.Czas reakcji – maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia40% (40%=40 pkt)

* Wg zasady 1% = 1 pkt

** Ostateczną liczbę punktów, stanowić będzie suma punktów przyznanych w każdym kryterium.

Uwaga: Zamawiającym zastrzega, iż wskazane w Formularzu oferty ceny jednostkowe za usuniecie pojazdu z drogi i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym nie mogą przekroczyć maksymalnej stawki opłaty za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowania na parkingu strzeżonym obowiązujących w 2022r. dla poszczególnych rodzajów pojazdów określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek w 2022r. maksymalnych stawek opłat za usuniecie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym (M.P. z 2021r. Poz. 721).

Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów:

 1. Kryterium „cena” zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty/Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena

* Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 60.

 1. Kryterium „Czas reakcji -maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia” – w ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający oceniać będzie czas w jakim Wykonawca przybędzie na miejsce zdarzenia. Maksymalny czas na przybycie na miejsce zdarzenia wynosi 90 minut.

Wykonawca, który przybędzie na miejsce zdarzenia w czasie do 70 minut otrzyma 40 punktów.

Wykonawca, który przybędzie na miejsce zdarzenia w czasie od 71 do 80 minut otrzyma 20 punktów.

Wykonawca, który przybędzie na miejsce zdarzenia w czasie od 81 do 90 minut otrzyma 10 punktów.

* Maksymalna liczba punktów, jaka można otrzymać w kryterium to 40 punktów.

** Uwaga! Czas reakcji -maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia wynikające z oferty będzie dla Wykonawcy wiążący.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów za wyżej wymienione kryteria uzyska najwyższą ilość punktów.

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta telefonicznie i za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-do-130-tys

 • DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

Sabina Lipka – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu tel. (33) 87 57 842

Michał Kuśnierz – Główny Specjalista Wydziału Komunikacji i Transportu tel. (33) 87 57 841

 • ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy „Oferta na usuwanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne”

Załącznik nr 2 Informacja Administratora danych osobowych

Załącznik nr 3 Projekt umowy wraz załącznikami


Sucha Beskidzka, dnia 5 listopada 2021r.

WK.7135.25.1.2021

Informacja

      Informuję, iż w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na świadczeniu kompleksowych usług w zakresie całodobowego, 7 dni w tygodniu usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg Powiatu Suskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w trybie i na zasadach art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. Poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akacji ratowniczej (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 2285) obejmująca dojazd, uprzątnięcie miejsca, załadunek, holowanie i rozładunek pojazdu na parkingu strzeżonym prowadzonym przez Wykonawcę dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne nie  został wyłoniony Wykonawca z uwagi na brak złożonych ofert  w wskazanym terminie.

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos


POWIAT SUSKI

Sucha Beskidzka, dnia 17 listopada 2021r.

WK.272.3.1.2021

Informacja

      Informuję, iż w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest usługa polegająca na świadczeniu kompleksowych usług w zakresie całodobowego, 7 dni w tygodniu usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg Powiatu Suskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w trybie i na zasadach art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. Poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akacji ratowniczej (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 2285) obejmująca dojazd, uprzątnięcie miejsca, załadunek, holowanie i rozładunek pojazdu na parkingu strzeżonym prowadzonym przez Wykonawcę dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne nie  został wyłoniony Wykonawca z uwagi na brak złożonych ofert  w wskazanym terminie.

                                                                                                 Starosta Suski                                                                                                          mgr Józef Bałos