ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, który stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Nr 555.2021 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 18 lutego 2021r. oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.)

Powiat Suski zaprasza do składania pisemnych ofert dla zamawiającego:

Powiat Suski

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

NIP 552 -14 -27- 933

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu kompleksowych usług w zakresie całodobowego, 7 dni w tygodniu usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu do 3,5 tony, rowerów, motorowerów i motocykli z dróg Powiatu Suskiego w trybie i na zasadach art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. Poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akacji ratowniczej (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 2285) obejmująca dojazd, uprzątnięcie miejsca, załadunek, holowanie i rozładunek pojazdu na parkingu strzeżonym zlokalizowanym pod adresem: 34-200 Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5. Do przedmiotu zamówienia zaliczana jest również usługa zawiązana z odstąpieniem od usunięcia pojazdu polegająca na dojeździe do miejsca zdarzenia i odstąpienie od wykonania usługi. Świadczenie musi odbywać się w sposób ciągły w systemie 24 godzinny, 7 dni w tygodniu z zapewnieniem łączności telefonicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane z załadunkiem na miejscu zdarzenia, transportem na parking strzeżony oraz rozładunkiem na parkingu strzeżonym, jak również za utratę przedmiotów znajdujących się w pojeździe oraz stanowiących wyposażenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia – 90 min.
 2. Realizacja każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi całodobowo 7 dni w tygodniu z zapewnieniem łączności telefonicznej,
 3. Usuwanie pojazdu z drogi i przekazanie go na parking strzeżony wskazany przez Zamawiającego, po otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu od uprawnionego podmiotu,
 4. Odstąpienie od usunięcia pojazdu w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
 5. Uporządkowanie miejsca, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, z wyjątkiem konieczności użycia specjalistycznego sprzętu znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych np. Straży Pożarnej, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.
 1. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin realizacji zamówienia od 19 maja 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Miejsce realizacji zamówienia- granice administracyjne Powiatu Suskiego

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. oświadczenie o niekaralności oraz braku ogłoszenia upadłości lub otwarciu likwidacji jednostki oferenta,
 2. aktualny wpis w CEIDG potwierdzający wpis podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność z zakresie holowania pojazdów,
 3. kopię aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.),
 4. wykaz pojazdów do dyspozycji oferenta, spełniających warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególna uwagę, w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego usuwania i holowania każdego rodzaju pojazdu określonego w przedmiocie zamówienia, z każdego miejsca w graniach administracyjnych Powiatu Suskiego wraz z kopią dowodu rejestracyjnego i dokumentacją fotograliczną, w przypadku, gdy oferent nie jest właścicielem pojazdów również pisemne użyczenie pojazdu na cele realizacji przedmiotu zamówienia,
 5. kopie uprawnień do kierowania pojazdami kierowców realizujących zamówienie,
 6. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż 50 000zł
 7. uzupełniony formularz ofertowy za świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania pojazdów zabezpieczonych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferta powinna być złożona na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka do 07.05.2021r. do godz. 14:00. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na usuwanie pojazdów o DMC do 3,5t”

Otwarcie ofert zostanie dokonana po upływie terminu składania ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie: https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-do-130-tys oraz przesłano do podmiotów realizujących dotychczas zadanie.

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Oferta cenowa za usuwanie pojazdów z zastrzeżeniem art. 130a ust. 6a ustawy Prawo o ruchu drogowym i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. W kryterium „oferta cenowa” można uzyskać maksymalnie 70 pkt na 100 pkt możliwych. Kryterium to stanowi 70% kryterium oceny oferty.
Usuwanie – punktacjaRower/motorowerMotocyklPojazd o DMC do 3,5t
0-10 pkt123zł242zł523zł
11-20 pkt121-122 zł231-241 zł474-522 zł
21-30 pkt118-120 zł221-230 zł443-473 zł
31-40 pkt115-117 zł216-220 zł412-442 zł
41-50 pkt111-114 zł210-215 zł381- 411 zł
51-60 pkt100-110 zł200-210 zł350- 380 zł
61-70 pktPoniżej 100złPoniżej 200złPoniżej 350zł
 1. Kryterium „czas przybycia na miejsce usunięcia pojazdu” stanowi 20% łącznego kryterium oceny ofert i maksymalnie można uzyskać 20 pkt, przy czym za zaoferowanie czasu przyjazdu:

do 60 min. – 11-20 pkt

60min. do 90 min. – 0-10 pkt

 1. Kryterium „ilość pojazdów, którymi dysponuje wykonawca” stanowi 10% łącznego kryterium oceny ofert i maksymalnie oferent może zdobyć 10 pkt przy czym w przypadku zadeklarowania 1 pojazdu otrzyma – 3 pkt, 2 i więcej pojazdów- 4-10 pkt
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-do-130-tys

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

Sabina Lipka – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu tel. (33) 87 57 842

Michał Kuśnierz – Główny Specjalista Wydziału Komunikacji i Transportu tel. (33) 87 57 841

 1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: „Oferta na usuwanie i holowanie pojazdów o DMC do 3,5t”

Załącznik nr 2 Informacja Administratora danych osobowych

Załącznik nr 3 Projekt umowy wraz z załącznikami

Załączniki do pobrania