ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, który stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Nr 555.2021 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 18 lutego 2021r. oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.)

Powiat Suski zaprasza do składania pisemnych ofert dla zamawiającego:

Powiat Suski

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

NIP 552 -14 -27- 933

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu kompleksowych usług w zakresie całodobowego, 7 dni w tygodniu usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg Powiatu Suskiego w trybie i na zasadach art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. Poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akacji ratowniczej (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 2285) oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne obejmująca dojazd, uprzątnięcie miejsca, załadunek, holowanie i rozładunek pojazdu na parkingu strzeżonym prowadzonym przez Wykonawcę zlokalizowanym w granicach administracyjnych Powiatu Suskiego, ewidencjonowaniem, dozorowaniem, naliczaniem opłat i wydawaniem pojazdu osobie upoważnionej do odbioru. Do przedmiotu zamówienia zaliczana jest również usługa zawiązana z odstąpieniem od usunięcia pojazdu polegająca na dojeździe do miejsca zdarzenia i odstąpienie od wykonania usługi. Świadczenie musi odbywać się w sposób ciągły w systemie 24 godzinny, 7 dni w tygodniu z zapewnieniem łączności telefonicznej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane z załadunkiem na miejscu zdarzenia, transportem na parking strzeżony oraz rozładunkiem na parkingu strzeżonym, przechowywaniem, jak również za utratę przedmiotów znajdujących się w pojeździe oraz stanowiących wyposażenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Maksymalny czas przybycia na miejsce zdarzenia – 90 min.
 2. Realizacja każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi całodobowo 7 dni w tygodniu z zapewnieniem łączności telefonicznej,
 3. Usuwanie pojazdu z drogi i przekazanie go na parking strzeżony wskazany przez Zamawiającego, po otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu od uprawnionego podmiotu,
 4. Odstąpienie od usunięcia pojazdu w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
 5. Uporządkowanie miejsca, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, z wyjątkiem konieczności użycia specjalistycznego sprzętu znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych np. Straży Pożarnej, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat,
 6. Naliczenie opłaty za usunięcie lub odstąpienie od usunięcia pojazdu,
 7. Przyjmowanie na parking Wykonawcy pojazdów o DMC powyżej 3,5 t z wyłączeniem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne usuniętych w trybie i na zasadach art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, ich zabezpieczenia, ewidencjonowania, dozorowania oraz wydawania osobom upoważnionym,
 8. Naliczenie opłaty za przechowywanie pojazdu za każdą dobę,
 9. Przekazywanie odebranych wpłat na rachunek Zamawiającego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych odbierających pojazd z soboty, niedziele i święta.
 10. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Termin realizacji zamówienia od 19 maja 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Miejsce realizacji zamówienia- granice administracyjne Powiatu Suskiego

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. oświadczenie o niekaralności oraz braku ogłoszenia upadłości lub otwarciu likwidacji jednostki oferenta,
 2. aktualny wpis w CEIDG potwierdzający wpis podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność z zakresie holowania pojazdów,
 3. kopię aktualnego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym transporcie drogowym rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm.),
 4. wykaz pojazdów do dyspozycji oferenta, spełniających warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególna uwagę, w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego usuwania i holowania każdego rodzaju pojazdu określonego w przedmiocie zamówienia, z każdego miejsca w granicach administracyjnych Powiatu Suskiego wraz z kopią dowodu rejestracyjnego i dokumentacją fotograficzną, w przypadku, gdy oferent nie jest właścicielem pojazdów również pisemne użyczenie pojazdu na cele realizacji przedmiotu zamówienia,
 5. kopie uprawnień do kierowania pojazdami kierowców realizujących zamówienie,
 6. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż 100 000zł,
 7. kopię dokumentu potwierdzającego prawo Wykonawcy do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowany jest parking. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem nieruchomości – pisemne zobowiązanie właściciela nieruchomości do oddania jej do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z niej przy wykonaniu zamówienia,
 8. opis parkingu: lokalizacja, ilość miejsc parkingowych, utwardzenie, wymiary, trwale ogrodzony, oświetlony, dozorowany przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu
 9. uzupełniony formularz ofertowy za świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania pojazdów zabezpieczonych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferta powinna być złożona na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka do 07.05.2021r. do godz. 14:00. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na usuwanie oraz przechowywanie pojazdów o DMC powyżej 3,5t”

Otwarcie ofert zostanie dokonana po upływie terminu składania ofert. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe umieszczono na stronie: https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-do-130-tys oraz przesłano do podmiotów realizujących dotychczas zadanie.

 1. KRYTERIUM OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Oferta cenowa za usuwanie pojazdów z zastrzeżeniem art. 130a ust. 6a ustawy Prawo o ruchu drogowym i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2021r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

W kryterium „oferta cenowa” można uzyskać maksymalnie 70 pkt na 100 pkt możliwych . Kryterium to stanowi 70% kryterium oceny ofert.

PunktacjaPojazdy o DMC powyżej 3,5 t – 7,5tPojazdy o DMC powyżej 7,5t do 16tPojazdy o DMC powyżej 16tPojazdy przewożące materiały niebezpieczne
usuwanieParking za 1 dobęusuwanieParking za 1 dobęusuwanieParking za 1 dobę
0-10 pkt653zł57zł922zł83zł1360zł148zł1654zł
11- 20 pkt631-652 zł53-56zł881-921zł78-83zł1311-1359zł133-148zł1601-1653zł
21-30 pkt611-630 zł47-52zł851-880zł71-77zł1271-1310zł122-132zł1551-1600zł
31- 40 pkt591-610 zł42-46zł831 -850zł64-70zł1231-1270zł111-121zł1501-1550zł
40 -50 pkt571-590 zł36-41zł801-830zł57-63zł1191 -1230zł91-110zł1451-1500zł
51– 60 pkt550-570 zł30-35zł780-800zł50-53zł1150–1190zł80-90zł1400-1450zł
61-70 pktPoniżej 550złPoniżej 30złPoniżej 780złPoniżej 50złPoniżej 1150złPoniżej 80złPoniżej 1400zł
 1. Kryterium „czas przybycia na miejsce usunięcia pojazdu” stanowi 10% łącznego kryterium oceny ofert i maksymalnie można uzyskać 10 pkt, przy czym za zaoferowany czas przyjazdu:

do 60 min. – pkt 5 -10 pkt

od 60min. do 90 min. – 0-4 pkt.

 1. Kryterium „ilość pojazdów, którymi dysponuje wykonawca oraz warunki parkingu strzeżonego” stanowi 20% łącznego kryterium oceny ofert i maksymalnie oferent może uzyskać 20 pkt w przypadku zaoferowania:

2 pojazdów– 0-4 pkt

3 i więcej pojazdów- 5-8 pkt

warunki parkingu strzeżonego – 0-12 pkt

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://powiatsuski.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-o-wartosci-do-130-tys

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

Sabina Lipka – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu tel. (33) 87 57 842

Michał Kuśnierz – Główny Specjalista Wydziału Komunikacji i Transportu tel. (33) 87 57 841

 1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy: „Oferta na usuwanie i holowanie oraz przechowywanie pojazdów o DMC powyżej 3,5t”

Załącznik nr 2 Informacja Administratora danych osobowych

Załącznik nr 3 Projekt umowy wraz załącznikami

Załączniki do pobrania