OTWARTY KONKURS OFERT

na zadania publiczne Powiatu Suskiego realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 1
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Suskiego o charakterze ponadgminnym na rok 2023, z zakresu:
1. turystyki i krajoznawstwa, w szczególności poprzez utrzymanie szlaków turystycznych na terenie powiatu suskiego,
2. ratownictwa i ochrony ludności.

§ 2
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) (z wyłączeniem podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 4 tejże ustawy),
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.), które  nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.


§ 3
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Zarząd Powiatu planuje przeznaczyć w roku 2023:
1. Z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 5 000 zł. 
2. Z zakresu ratownictwa i ochrony ludności – 7 000 zł.

W roku 2022 Powiat Suski w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności udzielił dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następujących kwotach:

  1. Z zakresu turystyki i krajoznawstwa: 4900 zł (kwota przeznaczona w budżecie na ten cel – 5000 zł).

2. Z zakresu ratownictwa i ochrony ludności: 4900 zł (kwota przeznaczona w budżecie na ten cel – 6000 zł).

W roku 2021 Powiat Suski w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności udzielił dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następujących kwotach:

1. Z zakresu turystyki i krajoznawstwa: 4965 zł (kwota przeznaczona w budżecie na ten cel – 5000 zł).

2. Z zakresu ratownictwa i ochrony ludności: 4900 zł (kwota przeznaczona w budżecie na ten cel – 6000 zł).

§ 4

1. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania lub powierzenia realizacji zadania.

2. Oferent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny uważa się środki finansowe oraz niefinansowe Oferenta.

§ 5

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć realizowanych od 1.02.2023 r. do 30.11.2023 r.


§ 6
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w terminie do 30.12.2022 r. Ofertę należy złożyć na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka albo przesłać pocztą – decyduje data wpływu.
2. Ofertę należy:
a) sporządzić w języku polskim,
b) sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym,  
c) złożyć w kopercie ze wskazaniem:
· nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę,
· imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby do kontaktu,
· rodzaju zadania, którego oferta dotyczy (turystyka i krajoznawstwo lub ratownictwo i ochrona ludności).

3. Oferta winna zawierać w szczególności:

– szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

– termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

– kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

– informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

– informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

– deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

4. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:

– jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wymieniać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– sposób reprezentacji podmiotów, składających ofertę wspólną, wobec organu administracji publicznej.

§ 7

1. Informacja o ogłoszeniu konkursu ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej co najmniej 21 dni przed upływem terminu składania ofert.

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Dotacji można udzielić więcej niż jednemu oferentowi w ramach jednego zadania publicznego.

 § 8

1. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie lub na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane.

2. Oferty przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, nie będą rozpatrywane.

3. Oceny złożonych ofert pod względem formalnym dokonują: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy (oferty z zakresu turystyki i krajoznawstwa) lub Wydział Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich (oferty z zakresu ratownictwa i ochrony ludności).

4. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu.

5. Procedura oceny formalnej ofert jest dokonywana na bieżąco i rozpoczyna się niezwłocznie po wpłynięciu oferty na konkurs.

6. Dnia 4.01.2023 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (podstrona: Wydział Promocji), zostanie zamieszczony wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych.

7. Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, jest zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych do dnia 11.01.2023 r., osobiście w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy lub w Wydziale Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich (Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b, pokój 201 lub 122) lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka (decyduje data wpływu na dziennik podawczy).

8. Pod pojęciem braków formalnych rozumie się uchybienia w zakresie brakujących załączników, podpisów, dat, poprawności od strony rachunkowej, potwierdzeń za zgodność z oryginałem, niedokonania skreśleń we wskazanych w ofercie miejscach, niewpisania zwrotu „nie dotyczy” (lub równoważnego) w stosowanych polach oferty.

9. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej i nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania, o czym decyduje ostatecznie Komisja Konkursowa.


§ 9

Przy ocenie merytorycznej ofert przez Komisję Konkursową będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) wartość merytoryczna projektu: (w tym w szczególności: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, celowość projektu, jego atrakcyjność i poziom merytoryczny, spójność projektu rzetelny i realny harmonogram realizacji, szczegółowość opisu projektu)

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta,

c) kalkulacja kosztów realizacji zadania,

d) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
e) planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

f) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

g) zasięg oddziaływania społecznego projektu oraz charakterystyka i opis grupy odbiorców

h) w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne – analiza i ocena wykonania tych zadań, biorąca pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Kryterium a) będzie punktowane od 0-20 pkt., a pozostałe kryteria będą punktowane od 0-5 pkt.

Oferty, które w ocenie merytorycznej otrzymają poniżej 50 % maksymalnej wartości punktów możliwych do uzyskania, nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania.


§ 10
1. Decyzję o udzieleniu i wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Suskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana oferent ma obowiązek przedłożyć korektę kosztorysu zadania.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 26.01.2023 r.

4. Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości rozstrzygnięcie konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

5. Każdy z oferentów zostaje powiadomiony pisemnie o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
6. Od decyzji Zarządu Powiatu nie przysługuje odwołanie.


§ 11
1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez oferenta rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
3. Zadanie powinno być wykonane zgodnie z warunkami umowy, programem przedstawionym w ofercie oraz kosztorysem zadania.


§ 12
1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na wydatki:

a. niezbędne do realizacji zadania publicznego,

b. racjonalne, efektywne i merytorycznie uzasadnione,

c. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

d. uwzględnione w budżecie zadania,

e. odpowiednio udokumentowane,

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie realizacji zadania, a także wykorzystania dotacji na inne cele niż zawarte w umowie Zarząd Powiatu ma prawo odmówić dalszego finansowania zadania.
3. Jeżeli środki finansowe przyznane w ramach dotacji zostały wykorzystane na cele inne niż w umowie Zarząd Powiatu zażąda zwrotu przyznanej kwoty.

4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zawartej w ofercie, przy czym każdy koszt wyszczególniony w Zestawieniu kosztów realizacji zadania (dział V.A druku oferty) może się zmienić maksymalnie o 20%.

 
§ 13

Zlecający zadanie publiczne może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
a) stanu realizacji zadania,
b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
d) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 14
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. W rozliczeniu nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.


§ 15

  1. Druki, na których należy składać oferty dostępne będą w formie elektronicznej na stronie internetowej www.powiatsuski.pl.

Wszelkich innych informacji związanych z przyznawaniem dotacji można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy, Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b,    tel. 33 875 79 40 lub w Wydziale Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich, Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b, tel. 33 875 79 63.

Załączniki do pobrania