Na podstawie art.11f ust.3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.176 tekst jednolity z późn. zm.)

STAROSTA SUSKI ZAWIADAMIA

że na wniosek inwestora: Powiatu Suskiego, z dnia 23.06.2022r., została wydana decyzja Nr 1/22 znak: WA.6740.11.2.2022.AAR z dnia 25.08.2022r., z rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

rozbudowa drogi powiatowej nr 1692 K od km 4+135 do km 4+267 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 4+200 i dojazdami oraz budową nowego obiektu mostowego w km 4+200, budową umocnień koryta potoku, przebudową i budową zjazdów, budową systemu odwodnienia drogi w miejscowości Zawoja i Skawica (jednostka ewidencyjna: 121508_2 Gm. Zawoja), planowanej do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji (projektowany pas drogowy drogi powiatowej)w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – przed nawiasami podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę lub teren niezbędny do realizacji inwestycji z których korzystanie będzie ograniczone, w nawiasie podano numer działki przed podziałem:

obręb 0002 Zawoja – 3487/11 (3487/10), 3487/12 (3487/10), 3552/7 (3552/5), 3552/7 (3552/5), 23213/2, 3552/9 (3552/6), 3552/9 (3552/6), 3487/9, 23213/3, 23632/1,

obręb 0001 Skawica – 7448/70 (7448/53), 7448/72 (7448/53), 7448/52, 7448/58, 7448/54, 7448/73 (7448/55), 7427/14 (7427/13), 7427/12, 7427/11, 8214/6 (8214/5), 7429/1.

Nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Suskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji (dotyczy nieruchomości niebędących w dniu wydania niniejszej decyzji własnością Powiatu Suskiego).

Strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji Starosty Suskiego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pokój nr 105, w godzinach 7.00 – 15.00 (wtorek-piątek) oraz w godzinach 8.00 – 16.00 (poniedziałek).

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Suskiego, na adres ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu w/w decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).